אנשים ומשפחות

קוד: אנשים ומשפחות בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו א

בספר ירמיהו נזכרים הרבה מאד אנשים. לדעתי קל יותר לזכור אותם אם מנסים למצוא קשרים משפחתיים ביניהם. כמובן, אף-פעם אי אפשר להיות בטוח שהקשרים שאנחנו מוצאים הם אכן נכונים, אבל זה ייתכן.

ניתן למצוא מידע נוסף על כל האנשים בפירוש 'דעת מקרא'.

הייחוס של יהויכין (מצד אמו) [כו, לו]

מל"ב כב12: ויצו המלך את חלקייה הכוהן ואת אחיקם בן שפן ואת עכבור בן מיכיה ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך--לאמור .

כו22: וישלח המלך יהויקים, אנשים--מצריים: את אלנתן בן עכבור ואנשים איתו, אל מצרים. ויוציאו את אורייהו ממצריים, ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכהו, בחרב; וישלך, את נבלתו, אל קברי, בני העם. לו12: ויירד בית המלך, על לשכת הסופר, והנה שם, כל השרים יושבים: אלישמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן, וצדקייהו בן חנניהו--וכל השרים... וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך, לבלתי שרוף את המגילה; ולא שמע, אליהם.

מל"ב כד 8: בן שמונה עשרה שנה, יהויכין במולכו, ושלושה חודשים, מלך בירושלים; ושם אימו, נחושתא בת אלנתן מירושלים.

 

מהפסוקים האלה נראה שהייחוס של יהויכין הוא:

משפחה זו נטתה לתמוך במצרים, ולכן (‎אולי) מינה מלך מצרים את יהויקים - בעלה של נחושתא - למלך יהודה, במקום יהואחז שמרד בו. ע"ע ספר ירמיהו בראי ההיסטוריה / ד"ר צפורה שויצקי -> טללי אורות

ירמיהו-עזרא [א, כא, כט, לב, לה]

א1: דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין.

עזרא ז1: ואחר הדברים האלה... עזרא, בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה.בן שלום בן צדוק, בן אחיטוב. בן אמריה בן עזריה, בן מריות. בן זרחיה בן עוזי, בן בוקי. בן אבישוע, בן פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכוהן הראש.

ייתכן שחלקיה אינו חלקיהו, ואז אין קשר משפחתי בין עזרא לירמיהו, ושושלת הכהנים נראית כך:

 

מצד שני, ייתכן שחלקיה הוא חלקיהו, ואז יש קשר משפחתי קרוב ביניהם, ושושלת הכהנים נראית כך:

השושלת השניה יותר יפה, אבל לדעתי השושלת הראשונה יותר נכונה, משתי סיבות:

  1. ירמיהו בן חלקיהו הוא "מן הכהנים אשר בענתות", ולכן סביר להניח שהוא מצאצאי אביתר הכהן (ע' מל"א ב 26), שהוא מצאצאי עלי הכהן, שהוא מצאצאי איתמר-בן-אהרן הכהן (לפי מסורת חז"ל). לעומת זאת, עזרא הוא מצאצאי אלעזר-בן-אהרן הכהן.
  2. כתוב (ירמיהו יב6) "כי גם אחיך ובית אביך, גם המה בגדו בך --גם המה קראו אחריך, מלא; אל תאמן בם, כי ידברו אליך טובות. {ס}", ו(ירמיהו יא21): "לכן, כה אמר ה’ על אנשי ענתות, המבקשים את נפשך, לאמור: לא תינבא בשם ה’, ולא תמות בידנו. לכן, כה אמר ה’ צבאות, הנני פוקד, עליהם: הבחורים, ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם, ימותו ברעב. ושארית, לא תהיה להם: כי אביא רעה אל אנשי ענתות, שנת פקודתם." כלומר: אחיו של ירמיהו מענתות, שרצו להרגו, נהרגו, ולכן לא כל-כך סביר שמאחד מהם יצא עזרא הסופר!

קרוביו של כושי [לו, לז, לח]

צפניה א1: דבר ה' אשר היה, אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקייה --בימי יאשייהו בן אמון, מלך יהודה.

לו14: וישלחו כל השרים אל ברוך, את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמור, המגילה אשר קראת בה באוזני העם, קחנה בידך ולך; וייקח ברוך בן נרייהו את המגילה בידו, ויבוא אליהם.

לז3: וישלח המלך צדקייהו את יהוכל בן שלמיה, ואת צפניהו בן מעשיה הכוהן, אל ירמיהו הנביא, לאמור: 'התפלל נא בעדנו אל ה’ אלוהינו!' לח1: וישמע שפטיה בן מתן, וגדליהו בן פשחור, ו יוכל בן שלמיהו, ופשחור בן מלכייה--את הדברים, אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור... ויאמרו השרים אל המלך: 'יומת נא את האיש הזה--כי על כן הוא מרפה את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם, לדבר אליהם כדברים האלה: כי האיש הזה, איננו דורש לשלום לעם הזה--כי אם לרעה.

{אנשים אחרים בשם שלמיה: לו26: ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך ואת שריהו בן עזריאל, ואת שלמיהו בן עבדאל, לקחת את ברוך הסופר, ואת ירמיהו הנביא; ויסתירם, ה’. {ס} לז13: ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות, ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה; ויתפוש את ירמיהו הנביא לאמור: 'אל הכשדים אתה נופל!'. }

{אנשים אחרים בשם נתניה: מא1: ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם--המצפתה; ויאכלו שם לחם יחדיו, במצפה. }

צאצאיו של עזור [כח, לו, לז]

כח1: ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקייה מלך יהודה, בשנה הרביעית, בחודש החמישי; אמר אליי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון, בבית ה', לעיני הכוהנים וכל העם, לאמור.

לו12: ויירד בית המלך, על לשכת הסופר, והנה שם, כל השרים יושבים: אלישמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן, וצדקייהו בן חנניהו -- וכל השרים.

לז13: ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות, ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה; ויתפוש את ירמיהו הנביא לאמור: 'אל הכשדים אתה נופל!'

יחזקאל יא1: ותישא אותי רוח, ותבא אותי אל שער בית ה’ הקדמוני הפונה קדימה, והנה בפתח השער, עשרים וחמישה איש; ואראה בתוכם את יאזניה בן עזור, ואת פלטיהו בן בניהו--שרי העם. {פ}

לדברי חז"ל – יראייה הפקיד הוא נכד של חנניה הנביא; ירמיהו התחנף לחנניה ולכן נענש בידי נכדו.

{ אנשים אחרים בשם יאזניה: מל"ב כה23: וישמעו כל שרי החיילים המה והאנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו, המצפה; וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחומת הנטופתי, ויאזניהו בן המעכתי --המה, ואנשיהם. לה3: ואקח את יאזניה בן ירמיהו בן חבציניה, ואת אחיו, ואת כל בניו--ואת, כל בית הרכבים. יח' ח11: ושבעים איש מזקני בית ישראל ו יאזניהו בן שפן עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו, בידו; ועתר ענן הקטורת, עולה. }

קרוביו של שפן הסופר [כו, כט, לו]

מל"ב כב3: ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יאשייהו, שלח המלך את שפן בן אצליהו בן משולם הסופר בית ה', לאמור...

מל"ב כב12: ויצו המלך [ יאשיהו ] את חלקייה הכוהן ואת אחיקם בן שפן ואת עכבור בן מיכיה ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך—לאמור.

כו24: אך, יד אחיקם בן שפן, הייתה, את ירמיהו--לבלתי תת אותו ביד העם, להמיתו. {פ}

כט3: ביד אלעשה בן שפן, וגמריה בן חלקייה: אשר שלח צדקייה מלך יהודה, אל נבוכדנאצר מלך בבל--בבלה לאמור.

לו10: ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו, בית ה'--בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון, פתח שער בית ה' החדש, באוזני, כל העם. וישמע מכיהו בן גמריהו בן שפן, את כל דברי ה'--מעל הספר. ויירד בית המלך, על לשכת הסופר, והנה שם, כל השרים יושבים: אלישמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן, וצדקייהו בן חנניהו--וכל השרים... וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך, לבלתי שרוף את המגילה; ולא שמע אליהם.

יחזקאל ח11: ושבעים איש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו, בידו; ועתר ענן הקטורת, עולה.

מל"ב כה22: והעם, הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר, נבוכדנאצר מלך בבל--ויפקד עליהם, את גדליהו בן אחיקם בן שפן.

משפחה זו נטתה, מבחינה פוליטית, להיכנע לבבל, ולכן (אולי) עזרו לירמיהו. ע"ע ספר ירמיהו בראי ההיסטוריה / ד"ר צפורה שויצקי -> טללי אורות

אלישמע הסופר [לו, מא]

דה"א ב35: וייתן ששן את בתו לירחע עבדו, לאישה; ותלד לו את עתיי. ועתיי הוליד את נתן, ונתן הוליד את זבד. וזבד הוליד את אפלל, ואפלל הוליד את עובד. ועובד הוליד את יהוא, ויהוא הוליד את עזריה. ועזריה הוליד את חלץ, וחלץ הוליד את אלעשה. ואלעשה הוליד את סיסמיי, וסיסמיי הוליד את שלום. ושלום הוליד את יקמיה , ויקמיה הוליד את אלישמע. {ס}

לו12: ויירד בית המלך, על לשכת הסופר, והנה שם, כל השרים יושבים: אלישמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן, וצדקייהו בן חנניהו--וכל השרים.

מא1: ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם--המצפתה; ויאכלו שם לחם יחדיו, במצפה.

אם אכן סבו של ישמעאל הוא אלישמע הסופר – אז אפשר להמציא על זה חידה: "נכד של סופר רצח נכד של סופר..."

(לפי חז"ל – סבו של ישמעאל היה מצאצאי העבד ירחע).

עוד אישים בספר ירמיהו, ומקביליהם בספרים אחרים

בני שמעיהו: כו20: וגם איש, היה מתנבא בשם ה', אורייהו בן שמעיהו, מקרית היערים; ויינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת, ככול דברי ירמיהו. וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך המיתו; וישמע אורייהו ויירא, ויברח ויבוא מצריים. וישלח המלך יהויקים, אנשים--מצריים: את אלנתן בן עכבור ואנשים איתו, אל מצריים. ויוציאו את אורייהו ממצריים, ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכהו, בחרב; וישלך, את נבלתו, אל קברי, בני העם. לו12: ויירד בית המלך, על לשכת הסופר, והנה שם, כל השרים יושבים: אלישמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן, וצדקייהו בן חנניהו--וכל השרים... וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך, לבלתי שרוף את המגילה; ולא שמע, אליהם. {??? נחמיה יב35: ומבני הכוהנים, בחצוצרות --זכריה בן יונתן בן שמעיה, בן מתניה בן מיכיה, בן זכור, בן אסף. } {??? ישעיהו ח2: ואעידה לי, עדים נאמנים--את אורייה הכוהן, ואת זכריהו בן יברכיהו .}

שמעיה: כט32: לכן כה אמר ה', הנני פוקד על שמעיה הנחלמי ועל זרעו--לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה ולא יראה בטוב אשר אני עושה לעמי, נאום ה': כי סרה דיבר, על ה'. {??? נחמיה ו10: ואני באתי, בית שמעיה בן דליה בן מהיטבאל --והוא עצור; ויאמר ניוועד אל בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל--כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. }

בן המלך: אמנון בן דוד (שמ"ב יג5); אבשלום בן דוד (שמ"ב יח12); יואש בן אחאב (מל"א כב26); יואש בן אחזיה (מל"ב יא4); יותם בן עזריה (מל"ב טו5); ירחמאל בן יהויקים (יר' לו26); מלכיהו בן יהויקים (יר' לח6); מעשיהו בן אחז (דה"ב כח7).

אנשים בשם פשחור: כ1: וישמע פשחור בן אימר הכוהן, והוא פקיד נגיד בבית ה', את ירמיהו, ניבא את הדברים האלה. כא1: הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת ה’--בשלוח אליו המלך צדקייהו, את פשחור בן מלכייה, ואת צפניה בן מעשיה הכוהן, לאמור. לח1: וישמע שפטיה בן מתן, ו גדליהו בן פשחור, ויוכל בן שלמיהו, ו פשחור בן מלכייה --את הדברים, אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. לח6: ויקחו את ירמיהו, וישליכו אותו אל הבור מלכייהו בן המלך אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו, בחבלים; ובבור אין מים כי אם טיט, ויטבע ירמיהו בטיט. {ס} דה"א ט11: ועזריה בן חלקייה בן משולם בן צדוק, בן מריות בן אחיטוב, נגיד, בית האלוהים. {ס} ועדיה, בן ירוחם, בן פשחור, בן מלכייה; ומעשיי בן עדיאל בן יחזרה בן משולם בן משילמית, בן אימר.

שריה: מל"ב כה18: וייקח רב טבחים, את שריה כוהן הראש, ואת צפניהו, כוהן משנה; ואת שלושת שומרי הסף. מל"ב כה23: וישמעו כל שרי החיילים המה והאנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו, המצפה; וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחומת הנטופתי, ויאזניהו בן המעכתי--המה, ואנשיהם. לו26: ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך ואת שריהו בן עזריאל, ואת שלמיהו בן עבדאל, לקחת את ברוך הסופר, ואת ירמיהו הנביא; ויסתירם ה'. {ס}[1] חנמאל-בן-שלום נזכר בירמיהו לב7: הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך, לאמור: 'קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות.' חנמאל היה דודו של ירמיהו, כמו שכתוב בירמיהו לב12: ואתן את הספר המקנה, אל ברוך בן נרייה בן מחסיה, לעיני חנמאל דודי, ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה--לעיני, כל היהודים, היושבים, בחצר המטרה. מצד שני, בפסוקים הקודמים כתוב "חנמאל בן דודי":אולי חנמאל-בן-שלום היה מאד צעיר – בן גילו של ירמיהו, ומעשיהו-בן-שלום, שהיה דודו של ירמיהו, גידל את אחיו הקטן חנמאל כאילו שהיה בנו, ולכן ירמיהו כינה את חנמאל "בן דודי" (גם בימינו, בלשון הדיבור, לא תמיד מדייקים בקשרי המשפחה -- קוראים לדוד "בן-דוד" ולהפך לפי הגיל).

[2] מעשיהו-בן-שלום נזכר בסיפור על הרכבים (ירמיהו לה4): ואביא אותם, בית ה', אל לשכת בני חנן בן יגדליהו, איש האלוהים--אשר אצל, לשכת השרים, אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן שלום, שומר הסף. כמובן, לא בטוח שזה אותו שלום, אבל ייתכן. וגם ב דה"ב לד8: ובשנת שמונה עשרה למולכו, לטהר הארץ והבית--שלח את שפן בן אצליהו ואת מעשיהו שר העיר, ואת יואח בן יואחז המזכיר, לחזק, את בית ה' אלוהיו.

[3] חלקיהו הכהן נזכר (אולי) בסיפור על יאשיהו, ב מל"ב כב4: עלה, אל חלקייהו הכוהן הגדול, ויתם את הכסף, המובא בית ה'--אשר אספו שומרי הסף, מאת העם. ואולי הכוונה כאן לחלקיהו אביו של אליקים מהסיפור על חזקיהו ב מל"ב יח18: ויקראו, אל המלך, וייצא אליהם אליקים בן חלקייהו, אשר על הבית; ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. (אבל זה לא נראה לי, כי התקופה מוקדמת מדי, וגם לא כתוב שאליקים-בן-חלקיהו היה כהן!)

[4] צפניה בן מעשיה הכהן נזכר כמה פעמים בספר ירמיהו: כא1: הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת ה’--בשלוח אליו המלך צדקייהו, את פשחור בן מלכייה, ואת צפניה בן מעשיה הכוהן, לאמור. כט25: כה אמר ה' צבאות, אלוהי ישראל--לאמור: יען אשר אתה שלחת בשמך ספרים, אל כל העם אשר בירושלים, ואל צפניה בן מעשיה הכוהן, ואל כל הכוהנים לאמור. לז3: וישלח המלך צדקייהו את יהוכל בן שלמיה, ואת צפניהו בן מעשיה הכוהן, אל ירמיהו הנביא, לאמור: התפלל נא בעדנו, אל ה' אלוהינו. מל"ב כה18: וייקח רב טבחים, את שריה כוהן הראש, ואת צפניהו, כוהן משנה; ואת שלושת שומרי הסף.

[5] צדקיה בן מעשיה נזכר בכט21: כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, אל אחאב בן קוליה ואל צדקייהו בן מעשיה, הניבאים לכם בשמי, שקר: הנני נותן אותם, ביד נבוכדראצר מלך בבל, והכם, לעיניכם. לא נראה לי שזה אותו מעשיה, כי לא כתוב שצדקיהו בן מעשיה היה כהן, אבל יכול להיות.

[6] גמריה בן חלקיה נזכר בסיפור על האיגרות ששלח ירמיהו בבלה, ירמיהו כט 3: ביד אלעשה בן שפן, וגמריה בן חלקייה: אשר שלח צדקייה מלך יהודה, אל נבוכדנאצר מלך בבל--בבלה לאמור.

תגובות