תנאי העליה למקדש

קוד: תנאי העליה למקדש בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

מה צריך לעשות כדי שנוכל לעלות לבית המקדש?

מלבד התנאי החיצוני (טהרה) יש עוד תנאים פנימיים, שנזכרים בתהלים כד 3:  "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קדשו? נקי כפים, ובר לבב; אשר לא נשא לשוא נפשי; ולא נשבע למרמה."  - פירושים


בתהלים טו נזכרים 11 תנאים: ה' מי יגור באוהלך? מי ישכון בהר קודשך?

הולך תמים, ופועל צדק; ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה; וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי ה' יכבד; נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על~נקי לא לקח;

עושה אלה לא יימוט לעולם.

בזכריה ז מסופר, שבשנת 4 לדריוש מלך פרס (כלומר, בזמן שבנו את ביהמ"ק השני) באו זקנים לשאול את הנביא זכריה האם עדיין צריך לצום על חורבן ביהמ"ק הראשון. הוא השיב להם שה' לא צריך את הצומות האלה -- הצומות נועדו עבור האדם, כדי שהאדם יחשוב על מעשיו הרעים (שגרמו לחורבן) ויתקן אותם. ואז הוא פירט 4 דרישות שדרשו הנביאים בימי בית ראשון (זכריה ז 9-10): "כה אמר ה' צבאות לאמור:

אבותיכם לא  קיימו את הדרישות ולכן ביהמ"ק הראשון נחרב, ולכן נקבעו הצומות."

בהמשך פירט הנביא 4 דרישות שבנ"י צריכים לקיים היום, כדי שאכן יצליחו לבנות את ביהמ"ק ושהוא לא ייחרב שנית (זכריה ח 16-17): "אלה הדברים אשר תעשו:

כי את כל אלה אשר שנאתי, נאום ה'."

ירמיהו כב 3: "כה אמר ה': עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד עשוק; וגר יתום ואלמנה אל תונו, אל תחמוסו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה."

 

סוג מניעת חורבן בית מלך יהודה מניעת הגלות בזמן בית 1 עלייה להר ה' הצלחה בזמן בית 2 מגורים בבית ה'
הימנעות מעשיית רע

גר יתום ואלמנה אל תונו, אל תחמוסו

דם נקי אל תשפכו במקום הזה

אלמנה ויתום גר ועני אל תעשוקו

נקי כפיים

כספו לא נתן בנשך

שוחד על נקי לא לקח

עשיית טוב

עשו משפט וצדקה

הצילו גזול מיד עשוק

משפט אמת שפוטו

חסד ורחמים עשו איש את אחיו

  אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם הולך תמים ופועל צדק
מחשבה רעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם בר לבב איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם ודובר אמת בלבבו
דיבור לא נשא לשוא נפשי דברו אמת איש את רעהו

לא רגל על לשונו

(לא עשה לרעהו רעה)וחרפה לא נשא על קרובו

שבועה לא נשבע למרמה שבועת שקר אל תאהבו נשבע להרע ולא ימיר
רגש

נבזה בעיניו נמאס

את יראי ה' יכבד

 

תגובות