שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני

קוד: ביאור:שיר השירים ב6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בשני פסוקים מתארת הכלה את חיבוקו של החתן: המשמעות הפשוטה של הפסוקים ברורה, אך מהו הנמשל שלהם ביחסים שבין ה' לעם ישראל?

1. יש אומרים שהחיבוק הוא משל לענני הכבוד, שהקיפו את בני ישראל במדבר מכל הכיוונים (רש"י, תרגום פרק ב). כשבני ישראל הלכו במדבר, הם נראו כאילו הם מחובקים בעננים המסמלים את אהבת ה' לעמו.

2. יש אומרים שהחיבוק הוא משל למצוות, שה' נתן לכל אחד ואחד מבני ישראל, כגון: תפילין על יד שמאל, ומזוזה מצד ימין של הדלת (תרגום פרק ח).

3. ויש מפרשים: "הנהגת ה' בדרך הטבע תכונה שמאל, ועלילותיו הפלאיים יכונו בשם ימין... וכן, מה שתשיג הנפש על-ידי הנבואה... יכונה... ימין, ומה שישיג אחר-כך בדרך ההשכלה והעיון יכונה... שמאל" (מלבי"ם).

4. ולי נראה שאפשר לפרש ע"פ הפסוק המתאר את הצלחתם החומרית של האנשים שמצאו חכמה ותבונה:

לפי זה, ייתכן שגם הפסוק שלנו מציין, בנמשל, את ההצלחה החומרית שה' עטף בה את עם ישראל בימיו הטובים: "שמאלו תחת ראשי " היא העושר והכבוד שה' נותן לעם ישראל, "וימינו תחבקני " היא אורך הימים.

אם כך, כשהאדם או העם זוכים להצלחה חומרית, עושר כבוד ואורך ימים, הם יכולים לראות בכך חיבוק אוהב של ה'.

תגובות