אל תריב עם אדם חינם, אם לא גמלך רעה

קוד: ביאור:משלי ג30 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ג30: "אַל תרוב[תָּרִיב] עִם אָדָם חִנָּם, אִם לֹא גְמָלְךָ רָעָה"

יש מפרשים, שמותר לריב רק עם אדם שפגע בנו: "אל תריב עם אדם - להתלונן עליו, אם לא גמלך רעה - שעבר על המצוה הכתובה בתורה "ואהבת לרעך כמוך"; ומי שהוא רשע - רשאי אתה לשונאו" (רש"י).

ויש מפרשים מעבר לכך, שמותר לריב רק עם אדם שניסה לפגוע בנו בתחום הרוחני, להחטיא אותנו: "אל תריב עם אדם, אף אם הזיקך ממון, אם לא גמלך רעה, והיינו שהחטיאך. שכל המחטיא חברו כאילו הורגו" (קיצור ספר חרדים, פרק י: מצות לא תעשה מדרבנן התלויים בדבור פה).


מקורות ופירושים נוספים

הפסוק נמצא בקטע המתאר 4 מדרגות ביחסים בין אדם לחברו.

"גמלך רעה - גם תחילת המעשה נקרא במקרא בלשון גמול, וכן ואם גומלים אתם עלי (יואל ד')" (מצודות).

תגובות