חדרי תמן = מזרים / מזרות

קוד: חדרי תמן= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

לפי ההקבלה נראה ש"חדרי תמן" = מזרות / מזרים

איוב ט9 : "עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן "

איוב לח31 : "התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח "      (ניגוד: התקשר – התפתח)
איוב לח32 : "התציא מזרות בעתו  , ועיש על בניה תנחם "         (ניגוד: התוציא – תנחם)   (תנחם = תכניס / תאסוף)

איוב לז9 : "מן החדר תבוא סופה,   וממזרים קרה "

תימן פה עניינו רוח תימן (רוח דרומית / סופה / סערה)

וקבוצת הכוכבים חדר / מזרים / מזרות היא כנראה קבוצת העגלה (הדובה) הגדולה
העגלה (מרכבה / גלגל) משולה לסופה / סערה / רוח דרום – תימן

אולי יש קשר בין מזרים / מזרות לזריעה / חריש

או להזרה / פיזור הגרעינים (זריעה)

ירמיהו מט36: "והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השמים
                  
וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשר לא יבוא שם נדחי עולם"
הדובה / העגלה מכונה גם מחרשה
והדובה / העגלה
הקטנה נקראת בערבית אלפאס = מין גרזן - קרדום לעידור / חרישת האדמה

גם במצרים העתיקה קבוצת המחרשה הקטנה יוצגה על ידי מחרשה
ישעיהו כח24: "הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו"

מזרים / מזרות מתיייחס אולי לכוכב העגלה מיזהר (מיצהר)
קרה מתייחס אולי לכוכב העגלה אל-קור (שניהם ביחד נקראים כוכב כפול/זוגי)

ישעיהו ה28 :       "אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה "
ירמיהו ד13 :        "הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו"

תהלים עח26 :     "יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן "
זכריה ט14 :         "וה' עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני ה' בשופר יתקע והלך בסערות תימן "
שיר השירים ד16 : "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו"

תגובות