ברנע = עין ריב? (כתב ראי)

קוד: עין ריב בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל:

העיר הידועה והחשובה קדש מוזכרת בצמידות ל: ברנע / מי מריבה / עין משפט
על כן אני משער שאולי ברנע זה כתב ראי של עין ריב

עין / מעיין      = מי(ם)  
משפט (דין)   = ריב / מריבה   

בראשית יד7: "וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר "

במדבר לב8: "כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ"
דברים א2:     "אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע "
דברים א19: "ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי
                 
כאשר צוה ה' אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע "
דברים ב14: "והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה
                
עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע ה' להם"
דברים ט23: "ובשלח ה' אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם
               
ותמרו את פי ה' אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו"
יהושע י41: "ויכם יהושע מקדש ברנע ועד עזה ואת כל ארץ גשן ועד גבעון"
יהושע יד6: "ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפנה הקנזי אתה ידעת את הדבר
               
אשר דבר ה' אל משה איש האלהים על אדותי ועל אדותיך בקדש ברנע "
יהושע יד7: "בן ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד ה' אתי מקדש ברנע לרגל את הארץ ואשב אתו דבר כאשר עם לבבי"

יהושע טו3: "ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה"
במדבר לד4: "ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה"

יחזקאל מז19: "ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבות קדש נחלה אל הים הגדול ואת פאת תימנה נגבה"
יחזקאל מח28: "ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה והיה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה על הים הגדול"

במדבר כז14: "כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן "
דברים לב51: "על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל"

במדבר כ13: "המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה' ויקדש בם"
במדבר כ24: "יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה "
תהלים פא8: "בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה"
תהלים קו32: "ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם"

שמות יז7:     "ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין"
דברים לג8:    "וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה "
תהלים צה8: "אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר"
דברים ו16:     "לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה "
דברים ט22:   "ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפים הייתם את ה' "

דברים לג2: "ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו" {= מי מריבה?}

* צין היא תמר
* מסה ומריבה היא מי מריבה לפי דעתי, וכן לפי "בכור שור" ומפרשים נוספים..

במדבר כ1: "ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם"
במדבר לג36: "ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש

תגובות