פרשת ויקהל - מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת זהב טהור?

קוד: פרשת ויקהל - מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת זהב טהור? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אהובה קליין

אל: ahuvak @ bezeqint.net

פרשת ויקהל- מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת,זהב טהור?
מאת: אהובה קליין.
יצירת המנורה מתוארת בפסוקים הבאים: "ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה היו ושישה קנים יוצאים מצידיה,שלושה קני מנורה מצידה האחד ושלושה קני מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה.
ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה: וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה – לששת הקנים היוצאים ממנה, כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהור ויעש את נרותיה שבעה ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה"
[שמות ל"ז,י"ז-כ"ד]
תוך כדי התבוננות מעמיקה בפסוקים המתארים בפרטי פרטים את המנורה, מתעוררות כמה שאלות:
א] היכן הייתה המנורה ממוקמת ומדוע היו לה שבעה קנים דווקא?
ב]מדוע הייתה עשויה זהב טהור - מקשה אחת?
ג] מי ייצר את המנורה?
ד] מה מסמלת המנורה?
התשובה לשאלה א]לפי תרגום יהונתן- המנורה הייתה ממוקמת בצד דרום- של המשכן - כי שם שבילי השמש והירח: "ומשם דרכי האורות ושם גנזי החוכמה המשולים לאורות, ותדליק את שבעת הנרות כנגד שבעת הכוכבים"- מכאן שיש הקבלה בין שבעת הנרות לבין שבילי שבעת כוכבי הלכת ברקיע,שהרי השמש והירח מקיפים את כדור הארץ במסלולים קבועים כשבעת הנרות.
בעוד שכוכבי השמים זורחים אור גשמי- נרות המנורה מאירים- אור רוחני.
התשובה לשאלה ב] המנורה הייתה עשויה מזהב טהור- על כך אומרים חז"ל[ במסכת מנחות כ"ח, ע"א]
"באה זהב באה כיכר, אינה באה זהב אינה באה כיכר וכו'- הכוונה כי משאר מתכות אין עושים גביעים וכפתורים ופרחים.
הרמב"ן אומר: הזהב – מצווה לדורות והמטרה: לרומם את בית אלוקינו והמנורה נוצרת מגוש אחד של זהב שמשקלו- כיכר,למרות שמשאר מתכות גם כן כשרה, אלא שאין בהם את התכונה: "לרומם"
רש"י מסביר: מקשה אחת- גוש אחד של זהב ובעזרת כלי שנקרא קורנס - הוא מכה בה עד שתראה מהודרת עם כל הפרטים שהתורה מתארת.
הרמב"ם אומר: [הלכות בית הבחירה פ"ג,ה"ד]
כל המנורה- כולל הפרחים הכפתורים- חייבים לעשות ממקשה אחת.
מהסיבה: זה המראה שהראה ה' למשה-כפי שמתואר במדרש:
משה התקשה בעשיית המנורה- עד שה' הצביע על המנורה ואמר: "וזה מעשה המנורה"
התשובה לשאלה ג]כמה דעות:
לפי תנחומא: מסופר כי משה התקשה במעשה המנורה יותר משאר כלי המשכן – לכן ה' ציווה עליו להשליך את כיכר הזהב לאש ומשאלתו של משה הייתה שתעשה המנורה לפי רצון ה'- מייד יצאה המנורה כתיקונה.
לפי מדרש זה- המנורה נוצרה על- ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו.
דעה נוספת:
"תניא ר' יוסי בר יהודה אומר:ארון של אש ושולחן של אש ומנורה של אש ירדו מהשמים, וראה משה ועשה כמותם, שנאמר:וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר"[מנחות כ"ט]
- לפי דברים אלה- משה עשה את המנורה.
- יש דעה נוספת בתנחומא הישן: מסופר שבצלאל עשה בכבודו ובעצמו את המנורה.
- וכאשר ראה משה שבצלאל מצליח, אמר לו: "אני כמה פעמים הראה לי הקב"ה ונתקשתי לעשותה ואתה שלא ראית מדעתך, בצלאל- שמא בצל- אל- הייתה עומד כשהראה לי הקב"ה"
- התשובה לשאלה ד]
- יש דעה שאומרת: כי המנורה מסמלת את עם ישראל וכשם שהמנורה עשויה מקשה אחת - כך גם המצב האידיאלי אצל עם ישראל היותו מלוכד כאיש אחד- ממש כמו במעמד הר סיני כאיש אחד בלב אחד-כך יש ביכולתו ביתר קלות להתגונן בפני אויבים.
הנר המרכזי מסמל את הקב"ה והשלהבות משני הצדדים מסמלות את העם המתבונן בבורא עולם: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד"- משום כך השלהבות נוטות משני הצדדים אל השלהבת המרכזית.
הזהב- מתכת יקרה בהשוואה למתכות אחרות- עם ישראל נבחר
לעומת יתר העמים.
מעניין כי המנורה משמשת כסמל המדינה יחד עם עלי הזית משני צידיה שהרי את המנורה היו מדליקים בשמן זית זך.
הדבר מרומז בפסוק: "ראיתי והנה מנורת זהב כולה... ושבעה נרותיה עליה..ושניים זיתים עליה" [זכריה פרק ד,ב-ג]
יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש השלישי ובה מנורת הקנים
תשוב ותאיר אור רוחני על כל עם ישראל. אמן ואמן.תגובות