פרשת נח - מה עיקר חטאם של דור הפלגה?

קוד: פרשת נח - מה עיקר חטאם של דור הפלגה? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

פרשת נח, מה היה עיקר חטאם של דור הפלגה?

התורה מתארת את דור הפלגה במילים: "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ויהי בנוסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם" [בראשית י"א,א-ב]
מתעוררות כאן כמה שאלות:
א] מה היה עיקר חטאם של דור הפלגה?
ב] מה הייתה השפה בה דיברו?
ג] מדוע ה' ירד לראות את מעשיהם הרי ה' רואה מכל מקום?
ד]מאין לנו שה' נהג איתם מידה כנגד מידה?
ה]מה היה עונשם של דור הפלגה ומדוע?
התשובה לשאלה ראשונה: חטאם של דור הפלגה:
א] הם היו כפויי טובה כלפי הקב"ה, רש"י לומד זאת מהמילים: "וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם", קשה לרש"י מדוע מודגש בפסוק: "בנו בני אדם", הרי ברור שמדובר בבני אדם ולא בחיות ובהמות.
ותשובתו: הם היו כפויי טובה כפי שהאדם הראשון היה כפוי טובה ואמר לה': "האישה אשר עימדי.. "במקום שיודה לאלוקים על כך שנתן לו אישה -לשמש אותו. כך גם אנשי דור הפלגה היו כפויי טובה ולא העריכו את כל הטוב שה' העניק להם.
ב] הם פעלו נגד הקב"ה, לפי שאמרו שאין זה מן הצדק שה' ברא לעצמו את השמים- העליונים ואילו לבני אדם נתן את האדמה בלבד.לכן כוונתם הייתה לעלות לראש המגדל ולהלחם בה'.
ג] דור הפלגה, היו שבעים נפש וייצגו את שבעים אומות העולם והמשותף להם היה -שקיימו את שבע מצוות בני נח.הם הכירו וידעו את סוד עליונותה של ארץ ישראל, הם החלו צועדים מהרי אררט שבמזרח לכוון ארץ ישראל ולירושלים, מסתבר שגם האדם הראשון וגם נח הקריבו קורבן בירושלים,
אך באמצע המסע של דור הפלגה - התוכנית נהרסה על ידי נמרוד שהסית אותם להתמקם בבקעה על מנת לבנות את העיר והמגדל בבבל.
לכן, עצם הקמת המגדל והעיר בבבל - נחשב לחטא בפני עצמו.
והמדרש אומר: ".. ומאסו בארץ חמדה שנאמר: "ויהי בנוסעם מקדם"
"מקדם" הנסיעה הייתה רחוקה מ"קדמונו של עולם".
התשובה לשאלה שנייה- השפה בה דיברו היא:שפת הקודש.
התשובה לשאלה השלישית: מדוע ה' ירד לראות את המגדל והעיר של אנשי בבל: א] כי עצם הבנייה בבבל במקום לבנות בארץ ישראל- המיועדת להפיץ קדושה בעולם,זה החטא הראשון של דור הפלגה- על כך ה' כועס מאד ולכן יורד מקרוב לראות את אשר עשו.
ב] ללמד את הדיינים כיצד לנהוג בזמן משפט, לא לחרוץ את הדין מייד, אלא לראות ולבדוק היטב בטרם מתן פסק הדין,ואם הקב"ה יורד ובודק בקפידה, קל וחומר שדיינים חייבים לנהוג במשנה זהירות.
התשובה לשאלה הרבעית: ה' נהג עם דור הפלגה: מידה כנגד מידה: שאמר: "הבא נרדה..." [בראשית,י"א,ז] כנגד דבריהם: "הבה נבנה"[לפי רש"י]
התשובה לשאלה החמישית: העונש: ה' הפיץ אותם - "על פני כל- הארץ" ובלבל את שפתם.ה' הפיץ אותם כי אמרו" פן נפוץ" ודווקא ממה שחששו זה מה שקרה להם, כדברי שלמה[משלי י,כ"ד]"מגורת רשע היא תבואנו"- הכוונה: הרע שממנו הרשע חושש- בסופו של דבר היא תבוא עליו.
ה' בלבל את שפתם כדי שלא יבינו זה את זה דבר שלפני כן גרם לקיים את תוכניתם.
אך מעניין שהקב"ה לא הענישם במיתה כמו את דור המבול- לפי שהיו מאוחדים בדעותיהם ובעיני ה' גדול הוא השלום ושנואה המחלוקת [כדברי רש"י]תגובות