פרשת חיי שרה - התנאים לבניית אומה ישראלית

קוד: פרשת חיי שרה - התנאים לבניית אומה ישראלית בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אהובה קליין

אל:

פרשת חיי שרה-מהם התנאים היסודיים לבניית האומה הישראלית? מאת:אהובה קליין.
בפרשה זו פוגשים אנו את נושא השידוך,אברהם משביע את אליעזר-עבדו-כפי שהתורה מתארת:
"ויאמר אברהם אל- עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר-לו שים-נא ידך תחת ירחי ואשביעך בה' אלוהי השמים ואלוהי הארץ אשר לא-תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו כי אל-ארצי ואל-מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק"[בראשית כ"ד,ב-ה]
ובהמשך אליעזר מציב שאלה לאברהם ומקבל מייד תשובה: "ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את – בנך אל-הארץ אשר-יצאת משם? ויאמר אליו אברהם:הישמר לך פן תשיב את בני שמה:ה' אלוהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר-לי ואשר נשבע-לי לאמור:לזרעך אתן את-הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם:ואם-לא תאבה האישה לכת אחריך וניקית משבועתי זאת רק את-בני לא תשב שמה"[שם כ"ד.ה-ט]
השאלות הן:
א] מה היו התנאים שהעמיד אברהם לאליעזר לבחירת בת זוג עבור יצחק?
ב] מדוע אברהם מדגיש: "ה' אלוהי השמים ואלוהי הארץ" ובפסוק ז[פרק כ"ד]מסתפק במילים: "ה' אלוהי השמים"?
ג] מאין לומדים כי זיווגו של אדם נקבע מראש על ידי הקב"ה?
ד] על פי מה החליט אליעזר כי רבקה-היא האישה המיועדת ליצחק?
התשובה לשאלה א]
התנאים היו:
1] לא לקחת אישה מבנות הכנעני.
2] האישה תבוא אל הארץ המובטחת-ארץ ישראל.
שני הגורמים הנ"ל הם תנאים יסודיים לבניינה של האומה הישראלית,אברהם מצווה את יצחק לא לעזוב את הארץ ומזהירו מהתבוללות,דבר זה חופף לדברי חז"ל האומרים: "ולזרעך אחריך..את ארץ כנען-לא תיסב כנענית ושפחה,דלא ליזל זרעך בתרה"[יבמות ק',ע"ב]
ובכך שאברהם אוסר על יצחק בנו לעזוב את ארץ ישראל הדבר מקביל לדברי חז"ל:
"לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים,ואל ידור בחו"ל אפילו בעיר שרובה ישראל"
[מסכת כתובות ק"י.ע"ב]
התשובה לשאלה ב]
לפי דברי רש"י:
אברהם משביע את אליעזר באומרו: "אלוהי השמים ואלוהי הארץ" כי עכשיו כבר אברהם פרסם בעולם את קיומו של בורא עולם,אבל לפני זה כאשר ה' לקח אותו מבית אביו= באותו הזמן היה נקרא רק: "אלוהי השמים" מפני שרק גורמי השמים הכירו את אלוהותו, כי אז שמו עדיין לא היה שגור בפי הבריות לפי שלא היו מכירים בו.
לפי הרמב"ן:
אברהם ציווה את יצחק: לא לעזוב את ארץ הקודש אפילו במטרה לשאת אישה והשתמש במילים: "אלוהי השמים" -כדי להדגיש את הרעיון שאמר גם דוד המלך: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים".חז"ל הסיקו מדברים אלה: כי כל הדר בחו"ל כאילו אין לו אלוקים.
[כתובות ק"י]
התשובה לשאלה ג]
חז"ל [במסכת מועד קטן י"ח]אומרים: כי זיווגו של אדם נקבע מראש על-ידי ההשגחה העליונה:
"אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אישה לאיש.
מן התורה- דכתיב: "ויען לבן ובתואל ויאמרו: מה' יצא הדבר"[בראשית כ"ד,ג]
ומן הנביאים- דכתיב: "ואביו ואימו[הכוונה להורי שמשון] לא ידעו כי מה' היא"[הכוונה לאשתו הבאה מבנות פלישתים[שופטים י"ד,ד]
מן הכתובים- דכתיב: "בית והון נחלת אבות[האדם מקבל בירושה] ומה' אישה משכלת"[אישה בעלת דעת]
[משלי י"ט,י"ד]-מקבל מה'.
התשובה לשאלה ד]
מסתבר שאליעזר בדק את מידת גמילות החסדים אצל רבקה וחז"ל שואלים מדוע?
על כך עונה:רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ בפירושו: "כלי יקר" ומסתמך על דברי חז"ל במסכת תענית[כ"ד,ע"א]: "כלה שעיניה יפות,אין כל גופה צריך בדיקה".
"עיניה יפות" הכוונה שיש לכלה את מידת החסד-היינו שהיא גומלת חסדים בעין יפה עם הבריות.
מתוך בדיקה זו הבין שגם יתר תכונותיה הן חיוביות.
לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להסיק: כי מטרת אברהם אבינו הייתה להעמיד יסוד חשוב לטהרת המשפחה הישראלית, דבר הכרחי לקיום בניית האומה ישראלית אשר יכולה וחייבת לשמש אור לגויים.
ולכן הקפיד: שבנו-יצחק לא יישא אישה מבנות הכנעני, יקים את ביתו בארץ המובטחת-ארץ ישראל.
אליעזר - עבד אברהם השכיל,בע"ה, להתאים אישה צדיקה כרבקה- למשפחתו של אברהם.
חז"ל אומרים על הפסוק: "וזרח השמש ובא השמש"[מגילת קוהלת א.ה]
הקב"ה דואג -ברגע ששמשו של צדיק שוקעת מייד מזריח שמשו של צדיק חברו.
כדוגמת: שרה,ברגע שנפטרה,מייד באה רבקה להמשיך את דרכה.
אין ספק כי הזיווג הזה היה משמים-כפי שחז"ל מזכירים זאת.
יהי רצון וגם בימינו ירבו שמחות בישראל ברוח של קדושה וטהרה,ויתקיים בנו הפסוק:
"עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.." [ירמיהו ל"ג,י"א]תגובות