פרשת כי תבוא - מדוע יש צורך בקבלת תורה מחודשת?

קוד: פרשת כי תבוא - מדוע יש צורך בקבלת תורה מחודשת? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

פרשת כי תבוא- מדוע יש צורך בקבלת תורה מחודשת? / אהובה קליין
אחד הנושאים המעניינים בפרשה, הוא האספות העם מול הר גרזים- הר הברכה ומול הר עיבל- הר הקללה.
כפי שכתוב: "ויצוו משה את העם ביום ההוא לאמור: אלה יעמדו לברך את העם על- הר גרזים בעוברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין: ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי וענו הלויים ואמרו אל כל—איש ישראל קול רם,,," [דברים כ"ז,י"א-ט"ו]
גם במעמד הר סיני וגם במעמד זה הושמעו לעם -דברי תורה ובשני המקרים העם אישר בפיו את הסכמתו לקבלת הדברים.
בהר סיני,כאשר משה רבנו הקריא את ספר הברית כל העם ענה בלב אחד כאיש אחד: "נעשה ונשמע"!
ואילו כאן- במעמד הברכה והקללה שוב באו בני ישראל בברית ה'.
הלויים הקריאו י"ב ברכות -להולכים בדרך ה',י"ב קללות - לסוטים מדרך ה' והעם ענה: "אמן" לאות הסכמה.
יותר מאוחר [יהושע ח, ל"ד] הקריא יהושע שישים ושמונה ברכות וקללות שמוזכרים בפרשתנו ובסופם כתוב: "אלה דברי הברית אשר ציוה ה' את משה לכרות את בני ישראל" [דברים כ"ח,ס"ט]
העם קיבל שוב את התורה בקללה ובשבועה.
נשאלת השאלה, מדוע יש לחזור ולתת את התורה מחדש?
התשובה היא: א] דור המדבר כמעט נכחד לגמרי בטרם נכנס לארץ ישראל, לכן לא הייתה אפשרות שיוכלו להעביר הלאה את התורה לדור החדש- לבנים -שהרי בדרך כלל דור האבות צמוד לדור הילדים ויש באפשרותו להעביר את התורה מדור לדור, אבל האפשרות הזאת כמעט ואינה קיימת.
ב] ברגע שעם ישראל נכנס לתוך ארץ ישראל התורה מקבלת: "נשמה" גבוהה, כשם שבעולם הגשמי הזהב נחשב למתכת יקרה מאד- כך ברמה הרוחנית התורה היא יקרה מזהב, כמו שאומר דוד המלך על מצוות התורה: "הנחמדים מזהב ומפז רב.." [תהילים י"ט,י"א]
התורה מבטיחה לעם ישראל: אם ישמור את התורה, אין לו מה לחשוש מהאויבים סביב, הוא בע"ה ינצח אותם כפי שכתוב: ""והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנה ה' אלוקיך עליון על כל גויי הארץ"[דברים כ"ח,א]
התורה נמשלה למים,כמו שנאמר אצל[ישעיה נ"ה,א] " הוי כל צמא לכו למים" המים מסמלים את התורה, כפי שהאדם אינו יכול לחיות ללא מים המשמשים גם לשתיה, לנטיעה, לבניה ולקיום החיים עצמם ולטיהור הגוף, כך גם העולם והאדם אינם יכולים להתקיים ללא תורה וכשם שאדם שאינו יודע לשוט בסירה במים- אובד מן העולם- כך גם אדם שאינו קשור לתורה אובד מן העולם.
כשם שהמים נשמרים בדרך כלל- בכדי חרס ולא בכדים העשויים ממתכת יקרה כגון:זהב, כסף.
כך התורה מתקיימת אצל אנשים ענווים ושפלי רוח ולא אצל אנשים גאוותנים ומתנשאים.
ויש להיות עמלים בתורה- בנוסף הלימוד לקיים בפועל את מצוותיה.
כמו שאמר ר' שמעון בן חלפתא: אדם שלמד תורה ואינו מקיים את מצוותיה עונשו חמור יותר מאדם שלא למד תורה ואינו שומר תורה ומצוות.
הוא מסביר זאת על-ידי משל: מעשה במלך שהכניס לשטח שני פועלים,האחד היה נוטע עצים ומייד עוקר והורס אותם, השני לא נטע כלל.
כמובן שהמלך כעס יותר על האדם שגם נטע וגם עקר את העצים.
התורה מבטיחה: "יקימך ה' לעם קדוש,,כי תשמור את מצוות ה' אלוקיך והלכת בדרכיו" [דברים כ"ח,ט]
על כך אומרים חז"ל: רק כאשר עם ישראל יקיים בפועל את המצוות נקרא בפי ה' בנים.
למה הדבר דומה? לנסיך שפנה אל אביו המלך וביקש שיסמן אותו בתוך מדינתו כך שכולם ידעו שהוא שייך למשפחת המלוכה,
ענה לו אביו- שילבש בגדי מלכות וכתר על ראשו וכולם יבחינו בו שהוא בן המלך.
כך הנמשל: אומר ה' לעם ישראל, רוצים אתם שכולם ידעו שאתם בניי- עיסקו בתורה וקיימו את מצוותיה
וכולם יבינו שאתם בניי.
יהי רצון ועם ישראל כולו יתחזק בלימוד התורה ובקיום המצוות וכך יהיו בנים לה' ולא יחששו משום אויב המאיים עלינו ונזכה בע"ה במהרה לגאולה שלמה. אמן ואמן.תת-נושאים