על כסיל וכשיל (קבוצת כוכבים)

קוד: ביאור:איוב לח32 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אביתר כהן

אל:

איוב לח32-31: "התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח : התציא מזרות בעתו , ועיש על בניה תנחם"

לפי המקובל היום ולפי רוב המפרשים והמתרגמים, קבוצת הכוכבים כסיל = אוריון

אבל היות שלדעתי מזרות = מחרשה / עגלה / דובה גדולה

(ראו קישור:   מזרות )

יש להניח שכסיל = מחרשה / עגלה / דובה קטנה

לפי זה יתכן ש: כסיל = כשיל (קרדום / מעדר / מחרשה) (למרות שלפי המסורה מדובר בש' ימנית)

תהלים עד6-5: "יודע כמביא למעלה בסבך-עץ קרדמות : ועת פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון"

ואכן קבוצת מחרשה קטנה יוצגה במצרים על ידי קרדום / מעדר

וגם הערבים קוראים לקבוצה אלפאס (קרדום / מעדר / גרזן)

לסיכום, איוב מזכיר את הקבוצות הבולטות ברקיע הצפוני:

מחרשה גדולה = מזרות (מזרים)

מחרשה קטנה = כסיל (כשיל)

היאדות           = עיש / עש (עית' / עיותה בסורית)

פליאדות         = כימה (סוכות / תרנגול)

אברהם שטאל: מילון דו לשוני אטימולוגי לערבית מדוברת:

מובן השורש פאס בערבית ספרותית: להכות, לכרות, במקור פאס כנראה מעין קרדום

שבו יכלו גם לעדור באדמה וגם לחתוך עצים, הערבים קוראים למזל הדובה הקטנה - אלפאס ..

תנחום בן יוסף הירושלמי - אלמרשד אלכאפי (המדריך המספיק):

כשל , וכשילין של ברזל בידיהם, פווס { פאס }

ותרגום " ובקרדומות באו לה", וכמה דעלין בכשילין

ופי אלנץ (במקרא) " בכסיל {בס'!} וכילפות יהלומון"

והי פווס { קרדומות ) וקואדים (פטישים) ומעאול (מעדרים)

ונחוהא (ודומיהן) ממא יכרב בהא אל בנאיאת (שהורסים בהם את הבנינים)

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא פרק י - הגוזל ומאכיל

ורמינהי: מה שהחרש מוציא במעצד , והנפסק במגירה - הרי אלו של בעל הבית,

והיוצא מתחת מקדח ומתחת רהיטני, והנגרר במגירה - הרי אלו שלו!

אמר רבא: באתרא דתנא דידן איכא תרתי חציני , לרבתי קרי לה כשיל , ולזוטרתי קרי לה מעצד ,

באתרא דתנא ברא חד הוא דאיכא, וקרו לה מעצד.

{חציני / חצינא = קרדום / פאס, גדול = כשיל, קטן = מעצד}

--

כרגע לא כל כך מובן לאיזה מושכות הפסוק מתכוון

איוב לח31: "התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח"

אבל גם הזיהוי של כסיל = אוריון, לא פותר את שאלת המושכות..

--

יש עוד להוסיף שהקבוצה מסומלת במצרים גם על ידי אנוביס אל המתים (מלווה המתים?)

יתכן שאנוביס (תן) קשור למתים / מוות בגלל היללה שלו שמזכירה נהי / קינה על המת

בערבית הקבוצה נקראה מלבד אלפאס גם בנאת אל נעש (בנות מיטתו / ארונו של המת)

אנוביס מצוייר בדרך כלל כיושב על קופסא (ארון מתים?)..

אוסיף גם שהמקוננות מכונות חכמות (ראו כאן קישור)

והתן (השועל המקראי) כידוע נחשב כסמל החכמה

תגובות