נחלת שמעון בלועה בנחלת יהודה

קוד: נחלת שמעון בלועה בנחלת יהודה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: משה בלום

אל: כפית ה'תשס"ד קיץ

תגובה ל: נחל1 שנכתבה ב18:39:56  08.11.2004


חלק גדול מספר יהושע מדבר על הנחלת שבטי ישראל בארץ ישראל. פרקים אלו נראים לנו במבט ראשון משעממים, בנאליים, מלאי פרטים, חסרי תוכן ובלתי חשובים בעליל.
ננסה לגעת ב-13 פסוקים מתוך כל הפרקים הללו – יהושע טו, כ-לב.
אם אפשר, שכל אחד יואיל בטובו לקום ממקום מושבו ולהביא תנ"ך – ואז שיפתח בפסוקים הנ"ל ויספור כמה ערים היו לשבט יהודה באזור המתואר, אזור "נגבה".

{זה הקטע שבו אתם אמורים לפתוח תנ"כים ובאמת לספור – ולא להגיד ש"אנחנו מבינים ת'קטע".}

למי שספר יצאו בוודאי בין 36 ל-38 ערים (תלוי כמה ערים סופרים בפסוק כה, וכן תלוי בזה שלא התבלבלנו ושמנו לב לצמדי מילים ללא וו החיבור, שצריך למנותם כעיר אחת: חצר גדה, בית פלט, חצר שועל, באר שבע). אולם, בסיכום בפסוק לב נאמר "כל ערים עשרים ותשע וחצריהן"; לאן נעלמו (בערך) 8 ערים?
ניתן לענות, שמנינו את כל הערים, אבל בסיכום הכולל ספרנו רק הערים שיש להם חצרות.
יכול להיות, שיש רק 29 ערים חשובות ושאר הם מעין כפרים קטנים שלא נכללים בסיכום.
אולם, התשובה האמיתית היא פשוטה יותר:
אם נעבור ליהושע יט, א-ז, לנחלת שמעון, נגלה ערים "מוכרות": באר שבע, מולדה, חצר שועל, עצם, אלתולד, חרמה, צקלג, רימון. מסתבר, שמתוך 38 הערים של יהודה, 9 נכללים בנחלת שמעון וכך הגענו לסיכום של "כל ערים עשרים ותשע". אולם, נשאלת השאלה: למה הערים האלה נמנו גם בנחלת יהודה, וכשאלת הרלב"ג (יהושע טו, לב):
...הייתה זאת החלוקה כולה בגורל על פי ה'. האם נעלם ממנו דבר עד שייתן בתחילה לשבט יהודה יותר מן הראוי, ואחר כך כשראה שלא הספיק הוכרח לתת לשבט שמעון מנחלת בני יהודה? הנה זה לא ייתכן שידומה בזה האופן!
לא ייתכן שהתרחשה כאן טעות, ובהתחלה הביאו ליהודה ערים ואז כשראו שלשמעון לא נשאר נתנו לו חלק מנחלת יהודה. הרי החלוקה הייתה על פי ה'!
כנראה, היה כאן משהו מעבר לזה.
ב"ברכות" יעקב לשמעון ולוי נאמר "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" (בראשית מט, ז). אם נבחן את ברכות יעקב לשבטים נגלה שיש בהן רמזים מאוד עבים הקשורים לנחלות של השבטים בכניסתם לארץ.
ברכת יעקב ללוי נתקיימה – שבט לוי פוזר בין כל שבטי ישראל ב-48 ערים, והם שימשו בתור מורים רוחניים ומלמדי תורה בעם ישראל.
"ברכת" יעקב לשמעון נתקיימה על ידי היבלעותו של שבט שמעון בתוך שבט יהודה – "ואפיצם בישראל", ואכן בהמשך התנ"ך שבט שמעון כמעט שלא מופיע.
כך, התקיימו שני הדברים גם יחד – שבט שמעון קיבל נחלה כמו שאר שבטי ישראל, אולם נחלתו – כבר מראשיתה בלועה הייתה בשבט יהודה ומחולקת בתוכו: "מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון, כי היה חלק בני יהודה רב מהם, וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם" (יהושע יט, ט).
ואכן, ברכת יעקב התממשה במלואה.תגובות