קשיטה = איל (כבש)

קוד: קשיטה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

 בראשית לג   יט: "ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה"

 יהושע כד לב      : "ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם

                              בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה קשיטה ויהיו לבני יוסף לנחלה"

 איוב מב יא       : "ויבאו אליו כל אחיו וכל אחיתיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו

                              וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא ידוד עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד"

 קשיטה מתורגם חרפן (חרוף / כרוף) = כבש

 מה הקשר ביניהם?

 לדעתי קשיטה מלשון קשט (ארמית) קשת (עברית) = אמת (שבועה / ברית)

 ראם (ראם תועפות, אוריקס) נקרא בערבית מהאת לדעתי מלשון אמת

 יתכן שגם ראם (איל / כבש – Ram ) כונה מהאת – אמת – (קשיטה)

 (יש לשים לב שפעמיים לפני קשיטה מופיע המספר מאה שלדעתי מקורו במלה אמת - ראם, מין משחק מילים..)

 יש מפרשים קשיטה = מעה   (שם מטבע), יתכן שגם מקור שם המטבע מעה הוא מאה  

 בראשית ט יג: "את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ"
 תהלים ס ו   : "נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה"
 משלי כב כא   : "להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך"
 

תגובות