בדן = יעל (?)

קוד: בדן= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

שמואל א יב11: "וישלח ה' את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח"

ירבעל הוא גדעון, יפתח הוא יפתח

אבל מי זה בדן?

לפי המדרש: בדן = בן (שבט) דן = שמשון

לפי תרגום השבעים: בדן = ברק

יש המציעים: בדן = (ע)בדן (בן הלל הפרעתוני)

לדעתי יתכן: בדן = יעל (כמו המשמעות של בדן שהשתמרה בערבית)

 

שופטים ד22-17: וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל אשת חבר הקיני

כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני :

ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל תירא

ויסר אליה האהלה ותכסהו בשמיכה :

ויאמר אליה השקיני-נא מעט-מים כי צמאתי

ותפתח את-נאוד החלב ותשקהו ותכסהו :

ויאמר אליה עמד פתח האהל

והיה אם-איש יבוא ושאלך ואמר היש-פה איש ואמרת אין :

ותקח יעל אשת חבר את יתד האהל ותשם את המקבת בידה

ותבוא אליו בלאט ותתקע את היתד ברקתו

ותצנח בארץ והוא נרדם ויעף וימת :

והנה ברק רדף את סיסרא ותצא יעל לקראתו

ותאמר לו לך ואראך את האיש אשר אתה מבקש

ויבא אליה והנה סיסרא נפל מת והיתד ברקתו :

 

שופטים ה6: "בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות"

שופטים ה24: "תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך"

תגובות