תוספת ל: בראשית טו

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 13:13:59  03.02.2009, כתוספת/תגובה ל: בראשית טו

הבן השלישי הוא ברכה מיוחדת, כפי שניתן ללמוד מהמקורות הבאים:

"ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל" (בראשית, טו, 9).

מפרש שד"ל – "דעת אונקלוס ורש"י שלש עגלות (והוא על דרך והחוט המשלש, קהלת, ד', יב') ובאמת אין הנידון דומה לראיה, כי שלושה חוטין כרוכין זה עם זה נעשין חוט אחד משולש, אבל שלושה עזים אינם נעשין עז משולש. לדעת תרגום ירושלמי ואחרים בת שלוש שנים, והקרוב אלי כדעת יש אומרים שהביא רד"ק בשורשים (שורש שלוש) שלישית לבטן וכן בתלמוד בפסחים (ס"ח ע"ב) רב יוסף יומא דעצרתא עבדו ליה עגלא תלתא [=בחג השבועות ביקש רב יוסף שיתקנו לו סעודה מעגל משולש], פירש בעל הערוך שלישי לבטן, שהוא מובחר מכל וולדות שבפרה, כי הראשון כחוש הרבה, והשני מובחר ממנו, והשלישי מוטב מכולן, וכן בסנהדרין (ס"ה ע"ב) ומיברי להו עגלא תלתא, פירוש רך וטוב, כמו עגל שלישי לבטן וכיוצא בזה (ישעיה, טו', ה') עגלת שלישיה, שמנה [ורש"י שם – "עיקר חוזק שלהם כעגלה שהיא שלישית לבטן"]. כל זה היה לעשות עמו כמה שהיו בני אדם רגילים לעשות בכריתת ברית, והמינים הנזכרים כאן הם כלל המינים הכשרים ע"ג המזבח. ועיין פירושי בירמיה לד' יח'".

ובתנ"ך עוד אנו מוצאים - "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ" (ישעיה, יט', 24)

מפרש רד"ק – "שלישיה, שלישית תהיה להם באמונת האל ויהיו ברכה בקרב הארץ שתהיה להם ברכה על שאר האומות כל זמן שיחזיקו באמונת האל".

ובגמרא עוד אנו מוצאים - "דרש ההוא גלילאי, ברוכה התורה שניתנה לנו במשולש: תורה נביאים וכתובים; לעם המשולש: כהנים, לויים וישראלים; על ידי משולש: משה – שהיה שלישי לבטן – אהרון, מרים ומשה; ביום המשולש: ביום השלישי לשלושת ימי הגבלה, ככתוב: 'היו נכונים לשלשת ימים, אל תגשו אל אשה" (שמות, יט', 15); בחודש השלישי: בחודש סיון" (מסכת שבת, דף פח, עמוד א).

אין פה רמז לשילוש הנוצרי.

תגובות