האם אלוהים עשוי לשנות את תוכניותיו?

קוד: האם אלוהים עשוי לשנות את תוכניותיו? בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

לשאלת הידיעה והבחירה –
נראה שאלוהים יכול לשנות את תוכניותיו:
כך בכהונת עלי:
שמואל א ב30: "לכן נאם ה' אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם ה' חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו".
וכך במלוכת שאול:
שמואל א יג13: "ויאמר שמואל אל שאול נסכלת לא שמרת את מצות ה' אלהיך אשר צוך כי עתה הכין ה' את ממלכתך אל ישראל עד עולם".
מצד שני, נראה שהוא יודע גם את בחירתו המוסרית של האדם:
כך באברהם:
בראשית יח19: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו".
(אם כי ניתן לדייק שכתוב "למען" ולא "כי יצווה וכו'").
פתוח להתייחסויות.


תגובות