למה ה' בחר דווקא באברהם?

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 21:36:24  01.11.2014, כתוספת/תגובה ל: בראשית יח

בראשית יב1 : " ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך "

בפרשתנו, פרשת לך-לך, פתאום ה' נגלה לאברהם ואומר לו ללכת אל מקום לא ידוע, שמתברר כארץ כנען. השאלה היא מדוע ה' נגלה דווקא לאברהם? המקרא לא עונה על כך. ולכן משלים אותו המדרש ומספר שאברהם חקר אודות האל כבר מנעוריו וכי שיבר את פסלי אביו. הרב מדן מציין שהוא עושה זאת כגדעון. והוא אף מושלך לכבשן האש, בקטע שכנראה משכפל את האמור בדניאל. אך שוב, המקרא לא מספר על כך דבר. אם כך חוזרת השאלה, מדוע נבחר אברהם?

השבת שמעתי שאחד המפרשים המאוחרים מתייחס לכך והוא אומר – ואני מקווה שאיני מעוות את דבריו, כי מבחינת המקרא זו בחירה שרירותית של ה' ועדות לרצונו, ממש כשם שבחר בישראל בהמשך. ואולם אני רוצה להציע הסבר אחר על סמך הפסוק הבא, הנאמר על אברהם:

בראשית יח19 : " כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו " .

כלומר, ה' "ידע" את אברהם כבר מראשיתו, הוא הבחין בתכונות סגוליות המצויות בו, ועל כן בחר בו להקים את השושלת הנבחרת שלו. יש כאן אולי אבחנה גנטית, במונחים חדשניים. ומהן תכונותיו? עשיית צדק ורדיפת משפט – ממש מה שכל הנביאים המאוחרים הטיפו לו.

אוכל, כרמז בלבד, להציע עוד פסוק מההפטרה ופסוק נוסף דומה לו:

  1. ישעיהו מא8: "ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע  אברהם אהבי "
  2. דברי הימים ב כ7: "הלא אתה אלהינו הורשת את ישבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע  אברהם אהבך  לעולם"

לפי הניקוד, אברהם הוא אהוב-ה', וזה אינו מוסיף הרבה לענייננו. אך שמא אפשר לנקד אחרת, אברהם אהובי? גם כאן לא מוכרע האם אברהם נאהב לפני או אחרי שנבחר, אך אם לפני, כבר מההתחלה, כי אז ודאי הייתה סיבה לאהבת ה' אליו, וזאת כפי שהוסבר בפסוק שהבאתי מקודם.

 

אגב, השבת נשאלתי גם מדוע אברהם צווה ללכת דווקא לארץ ישראל, ועניתי – או שלפתי - שעל  פי המסורת ארץ ישראל קדושה, ו"צבי היא לכל הארצות" (ועוד תשובה לא לפי המסורת, שהסיפור משקף סיפור הגירה). אולם אז הופניתי לפסוק הבא:

בראשית יא31 : " ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם "

כלומר, כבר תרח היה במגמה להגיע לארץ כנען/ישראל. זה ידוע, אך איני זוכר מה המפרשים אומרים על כך. אלא שגם כאן מצאתי לימוד זכות על אברהם, שהרי הוא כאילו משלים את משימת אביו, אם כך כיבוד הורים יש כאן, ונשיאת כובד משא הדורות העובר מדור לדור. ועדיין אשמח לדעת מה אומרים על כך המפרשים המסורתיים (כי אלה שאינם מסורתיים הרי יפתרו זאת בקלות כשתי גרסאות שונות)?

תגובות