לפרשת וירא - שני סוגי צחוק

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 14:12:54  09.11.2009, כתוספת/תגובה ל: בראשית כא

לפרשת וירא
בראשית, כא': "3 ויקרא אברהם את-שם-בנו הנולד-לו אשר-ילדה-לו שרה יצחק. 6 ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל-השמע יצחק-לי. 9 ותרא שרה את-בן-הגר המצרית אשר-ילדה לאברהם מצחק. 10 ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת-בנה כי לא יירש בן-האמה הזאת עם-בני עם-יצחק".

ברצוני להתייחס כאן רק לנקודה אחת מטרידה והיא - הדמיון בין שמו של יצחק ובין פעולתו של ישמעאל אחיו הגדול - מצחק. ואם הדמיון הוא כה רב עולה השאלה - מדוע חרה הדבר כל-כך לשרה והרי היא עצמה צחקה כאשר נודע לה שהיא עתידה להוליד את יצחק. אם כך, האם צחוק הוא דבר חיובי או שלילי?
התשובה לשאלה הזו לדעתי היא ההבדל בבניין שבו מופיע אותו השורש - כלומר, יש הבדל בין צוחק ובין מצחק. ומהו הבדל זה? ניתן לומר שהצוחק צוחק מכל הלב, ככתוב - תהלים, קכו', 2: "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה", ואילו המצחק הוא זה המנסה להצחיק את זולתו, ניתן לומר, ככתוב גם כן בפרשה זו - בראשית, יט', 14: "ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית ה' את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו", או כבפרשה שתבוא - בראשית, כו', 8: "ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו".
בהסתכלות עכשווית אפשר לומר, שהצוחק הוא בעל חוש ההומור הבריא ואילו המצחק הוא הציני, הסרקסטי, או בעל ההומור השחור. אכן, קיימים שני סוגי צחוק, האחד חיובי והאחד שלילי, כמו שכל דבר בעולם מתחלק לחיובי ולשלילי באותו עניין.

תגובות