מהו "ספר הברית"?

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 23:57:45  30.01.2011, כתוספת/תגובה ל: שמות כד

שמות כד
1 ואל-משה אמר עלה אל-יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק. 2 ונגש משה לבדו אל-יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו. 3 ויבא משה ויספר לעם את כל-דברי יהוה ואת כל-המשפטים ויען כל-העם קול אחד ויאמרו כל-הדברים אשר-דבר יהוה נעשה. 4 ויכתב משה את כל-דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. 5 וישלח את-נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים. 6 ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על-המזבח. 7 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע. 8 ויקח משה את-הדם ויזרק על-העם ויאמר הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל-הדברים האלה.

ממקור זה עולה כי "ספר הברית" כולל את "כל המשפטים" מאת ה'. אך מהמקור המקביל בדברים נראה כאילו ספר הברית הוא רק "עשרת הדברים" ואילו ה"חוקים ומשפטים" אותם ציווה למשה ללמד לישראל:

דברים ד'
11 ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד-לב השמים חשך ענן וערפל. 12 וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול. 13 ויגד לכם את-בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על-שני לחות אבנים. 14 ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה.

אמנם ידוע כי רק את עשרת הדברות שמעו ישראל – ויש המצמצמים עד לשתים – אך כאן "בריתו" מזוהה איתם בלבד. אם כך מה הנכון?
נראה שתשובה אנו מקבלים במקורות הנוספים על התורה, שמציינים את ספר הברית ככולל את כל התורה, חוקיה ומשפטיה:

מלכים ב כג2: "ויעל המלך בית ה' וכל איש יהודה וכל ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטן ועד גדול ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה'"
מלכים ב כג21: "ויצו המלך את כל העם לאמר עשו פסח לה' אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה"
דברי הימים ב לד30: "ויעל המלך בית ה' וכל איש יהודה וישבי ירושלם והכהנים והלוים וכל העם מגדול ועד קטן ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית ה'"


תגובות