האם משה אכל לחם-מלאכים לפני שעלה להר סיני?

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 18:49:30  05.02.2011, כתוספת/תגובה ל: שמות לד

שמות לד28: "ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים"

כיצד משה הצליח לצום 40 יום ו40 לילה?

כידוע, ישנה הקבלה בין אליהו הנביא המגיע לחורב, הוא הר סיני, ובין עלילות משה בהר זה. וגם אליהו הלך את הזמן הזה, כמסתבר מבלי לאכול:

מלכים א יט8: "ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב"

והנה, אליהו לפני הליכתו אכל מהמאכל שנתן לו המלאך:
מלכים א יט6: "ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב"

האם יתכן שגם משה אכל מאכל מלאכי שכזה? שהרי במקום אחר נאמר:

תהלים עח25: "לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע"

לחם אבירים הריהו מאכל מלאכים. ואולי היה זה המן? שעליו נאמר:

שמות טז31: "ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש"

הנה כי כן חוזר אף שורש צפ"ח שקראנו באליהו, שזהו לנו רק תנא-דמסייע לטענה העיקרית.

בין כה ובין כה מדובר בנס, מה גם שההימנעות ממים – בניגוד למאכל – למשך תקופה כה ארוכה היא מנוגדת לחלוטין למה שהמדע המודרני מלמד אותנו שאפשרי עבור האדם.


תגובות