ונקה?

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 14:16:30  10.07.2013, כתוספת/תגובה ל: שמות לד

שמות לד7: "נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים"

במדבר יד18: "ה' ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים"

בתפילה אומרים רק: "נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה".

נראה שהכוונה להזכיר את ניקוי החטא, כמו בפסוקים:

שמות כא19: "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא"

במדבר ה31: "ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה"

שמואל א כו9: "ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח ה' ונקה"

אולם הכוונה היא שה' לא ינקה במובן ישמיד לגמרי, כמו ב:

ירמיהו ל11: "כי אתך אני נאם ה' להושיעך כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הפצותיך שם אך אתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך"

ירמיהו מו28: "אתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' כי אתך אני כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה ואתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך"

והביטוי מופיע עוד:

נחום א3: "ה' ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה ה' בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו"

יואל ד21: "ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שכן בציון"

על כן "ונקה" משמעותו "והשמד" וזאת הרי לא רצוננו.

וגם אם ונקה משמעותו מלשון נקיון (כפי שגם אני חשבתי תחילה בעקבות התפילה) הרי שהפסוק אומר שה' לא ינקה ואין לשנות משמעותו! מה טוב שמשמעותו כראשונה.

לעומת זאת רש"י:

"ונקה לא ינקה - לפי פשוטו משמע שאינו מוותר על העון לגמרי אלא נפרע ממנו מעט מעט, ור"ד מנקה הוא לשבים ולא ינקה לשאינן שבים (יומא פו)".

ואני אומר:

ירמיהו כג36: "והפכתם את דברי אלהים חיים ה' צבאות אלהינו".

[ואולי תולדות ישראל רצופות השמדות בגלל שלזה בעצם מתפללים בלי דעת?]

ותקנו אותי אם אני טועה...

תגובות