שני סיפורי יתרו חותן משה

קוד: שני סיפורי יתרו חותן משה בתנ"ך

סוג: התאמה2

מאת: חגי הופר

אל:

קראנו בפרשה, במדבר י':
29 ויאמר משה לחבב בן-רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל-המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי-יהוה דבר-טוב על-ישראל. יתרו והלכות גרים 30 ויאמר אליו לא אלך כי אם-אל-ארצי ואל-מולדתי אלך. 31 ויאמר אל-נא תעזב אתנו כי על-כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים. 32 והיה כי-תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך.

מפרש רש"י:
והיה הטוב ההוא וגו' - מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקין את הארץ היה דושנה של יריחו ת"ק אמה על ת"ק אמה והניחוהו מלחלוק אמרו מי שיבנה בהמ"ק בחלקו הוא יטלנו ובין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן רכב שנאמר ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו' (שופטים א)

כלומר, יתרו החליט להמשיך עם ישראל.
ואולם, בשמות קראנו שחזר לארצו:
שמות יח27: "וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו"
מסבירים חז"ל, שהלך לארצו וחזר.
ואולם, פרשנות נוסח ביקורת המקרא תאמר, כי לפנינו שני מקורות שונים, באחד חזר לארצו ובשני, כנראה המשיך עם ישראל, אף כי זה לא נאמר בפירוש.
בנוסף, במקור בשמות יתרו מייעץ למשה למנות שופטים תחתיו.
ובמקור בבמדבר משה עצמו טוען שכבד ממנו העם וה' אוצל מרוחו על שבעים הזקנים.
וסיבת נחיצות יתרו, שנקרא חובב כאן, היא להיות מורה דרך, מעין הגשש הבדואי.

ועוד, בשני המקומות מוזכרת הטובה של ישראל בהקשרים שונים:
שמות יח9: "ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים"
במדבר י32: "והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך".


תגובות