משה ואהרן קידשו את שם ה' יותר מדי

קוד: משה ואהרן קידשו את שם ה' יותר מדי בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יהודה

אל:


על חטא שקדשו את ה'

רעיון חדש לחטאם של משה ואהרון

אנא תגובתכם


בפסוק יג מופיע: ויקדש בם"- אבל היה צריך להיות
כתוב הפוך -שלא התקדש בם

גם בפרשת פנחס כשמוזכר החטא של מי מריבה כתוב:
" להקדישני במים לעיניהם"

לכאורה --הם לא קדשו-אז מדוע כתוב להקדישני?(רש"י פירש שלא קידשתם..)לדעתי החטא בדיוק הפוך מהמקובל

חטא משה ואהרון היה שקדשו את ה'-היכן שלא היה צריך


אולי צריך לקרוא את הפסוק בפרשת חקת כך:

" יען לא האמנתם בי"---(בגלל שלא האמנתם בי)
" להקדישני" (איך לא האמנתם בי שקדשתם אותי)
"לעיני בני ישראל

(החטא אולי דומה לחטא בני אהרון שהרבו בקדושה
במקום שלא נצטוו---על זה נאמר: "בקרבי אקדש")

מקובל לחשוב שדבור אל הסלע מיוחד וניסי יותר מהכאה
בסלע(אולי בגלל שנס כזה כבר היה)

לדעתי אפשר לפרש ההפך

דבור אל הסלע הוא פחות ניסי מהכאה בסלע-וזה
היה רצונו של מקום להתחיל להחדיר את ההנהגה הטבעית
לקראת ההליכה לארץ ישראל
ולא הניסית-ובזה משה חטא

וזה גם הסוד מדוע משה על חטא קטן לא נכנס לארץ?
התשובה ידועה -משה ממשיך את דרך ההנהגה הניסית גם כשצריך לעבור לדרך ההנהגה הטבעית--משה לא נענש
רק התברר שאיננו ראוי להכניסם

ואכן הפרשה שמיד אחרי חטא זה בקשת ישראל מאדום
"ואם מימך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם"
יותר אין קבלת מים באופן ניסי אלא קנית מים
באופן רגילתגובות