למדוה יטב, דר שום שפט, אש רוח מוץ, ריבוא למנה

קוד: למדוה יטב, דר שום שפט, אש רוח מוץ, ריבוא למנה בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"למדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה" (ישעיה, א', 17).
פעם אחת, באופן חד פעמי, נראה מה קורה אם קוראים את הפסוק הזה בעיוות: למדו היטב, ואז - למדוה (לחולי) יטב; דרשו משפט - דר-שום (הומלס) - שפוט; אשרו חמוץ - אש-רוח-מוץ, כמו שכתוב - "כמוץ אשר תדפנו רוח" (תהלים, א', 4), או שמכלה אותו האש, והוא משל לרשעים; שפטו יתום - שופטי תום, עד תום ובתום, ללא הכרת פנים וללא עינוי דין; ריבו אלמנה - ריבוא למנה - דין פרוטה כדיון מאה, וכפי שנאמר - "בסאסאה בשלחה תריבנה" (ישעיה, כז', 8), מפרש רש"י - באותה מידה, ומצודות מסביר - מלשון סאה.

תגובות