ישעיהו ב בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו ב בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו ב שנכתבה ב18:24:25  27.06.2005והיה באחרית הימים
ב,א הדבר אשר חזה, ישעיהו בן-אמוץ, על-יהודה, וירושלם. ב,ב והיה באחרית הימים, מוצק יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות; ויזרמו אליו, כל-הגוים. ב,ג והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וילמדנו מדרכיו, ונלכה בארחתיו: כי מציון תתפשט התורה, ודבר-יהוה מירושלם. ב,ד ושפט מלך המשיח בין הגוים, ויטיף דברי מוסר ותוכחה לעמים רבים; וינפצו את חרבותם לאתים (כלי חרישה, כעין מעדר), וחניתותיהם למזמרות (סכינים שזומרים בהם גפנים)--לא-ישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה. {פ}

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא
ב,ה בית, יעקב--לכו ונלכה, באור יהוה. ב,ו כי אתה ה' נטשתה, את עמך בית יעקב--כי מלאו קסמים ואלילים מעמי המזרח, ומכשפים כפלשתים; ובמנהגים זרים, ימצאו סיפוק. ב,ז ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קץ לאצרתיו; ותמלא ארצו סוסים, ואין קץ למרכבתיו. ב,ח ותמלא ארצו, אלילים: למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעתיו. ב,ט והאדם נעשה ירוד, וישפל-איש; ולא תסלח להם. ב,י הסתתר בנקרת סלע ובמחילת עפר, כי כלימה תכסה את פניך על ירידתך המוסרית, מפני פחד יהוה, וכבוד רוממותו. ב,יא גבהות עיני האדם תשפל, ושח, גאות אנשים; וירום ונשא יהוה לבדו, ביום ההוא. {פ}

כי יום לה' צבאות על כל גאה ורם
ב,יב כי יום גמול ועונש ליהוה צבאות, על כל-גאה--ורם; וכל אדם שהוא רם ונישא ישפל. ב,יג ועל כל-ארזי הלבנון, הרמים והנשאים; ועל, כל-אלוני הבשן. ב,יד ועל, כל-ההרים הרמים; ועל, כל-הגבעות הנשאות. ב,טו ועל, כל-מגדל גבה; ועל, כל-חומה בצורה. ב,טז ועל, כל-האניות הגדולות והחזקות המפליגות לתרשיש היא ספרד; ועל, כל-הדברים שסוכים ומביטים בהם, וחומדים אותם. ב,יז ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא. ב,יח והאלילים, כליל יחלף. ב,יט ובאו עובדי האלילים במערות צרים, ובמחלות עפר--מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו, בקומו, לזעזע ולהחריד את הארץ. ב,כ ביום ההוא, ישליך האדם, את אלילי כספו, ואת אלילי זהבו--אשר עשה-לו להשתחות, לחפרפרות ולעטלפים. ב,כא לבוא בנקרות הצרים, ובבקעי הסלעים--מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו, בקומו, לזעזע את הארץ.

חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו
ב,כב חדלו לכם מלבטוח באדם, אשר נשמה באפו: כי-במה נחשב, הוא. {פ}


תגובות