איש לדרכו פנינו

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 00:23:33  28.10.2012, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו נג

ישעיהו נג6: "כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו וה' הפגיע בו את עון כלנו"
מהו "איש לדרכו פנינו"?

מצודת דוד: איש לדרכו פנינו - ר"ל והלואי היינו כהצאן הזה שרחילא בתר רחילא אזלא בדרך המוטעה אבל אנחנו לא כן היינו אלא כל אחד פנה לדרכו לא ראי זה כראי זה וכולם מקולקלים וא"כ יש בידינו עון רב
כלומר מלשון פיזור, ומתאים לזה:
מלכים א א49: "ויחרדו ויקמו כל הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו"

אבל אני שמעתי הסבר יפה האומר כי החטא היה שכל אחד פנה לדרכו, לדרכו האישית, תחת ללכת בדרך ה' הכללית והמאחדת.

וכן מופיע הביטוי "דרך ה'" בכמה פסוקים:
1.בראשית יח19: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו"
2.שופטים ב22: "למען נסות בם את ישראל השמרים הם את דרך ה' ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא"
3.מלכים ב כא22: "ויעזב את ה' אלהי אבתיו ולא הלך בדרך ה'"
4.ישעיהו מ3: "קול קורא במדבר פנו דרך ה' ישרו בערבה מסלה לאלהינו"
5.ירמיהו ה4: "ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך ה' משפט אלהיהם"
6.ירמיהו ה5: "אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך ה' משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות"
7.משלי י29: "מעוז לתם דרך ה' ומחתה לפעלי און"

והיא גם "דרך עץ החיים":
בראשית ג24: "ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים"

ובמקום אחר מפורט החטא יותר - בצע:
ישעיהו נו11: "והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו"

אכן, משלי כא2: "כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות ה'".

תגובות