ישעיהו סה בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו סה בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

נדרשתי ללא שאלו
סה,א באתי להיענות לאלה שלא פנו אלי ולא בקשוני (אלא נואשו מן הגאולה); אמרתי הנני הנני, אל-גוי שלא-קרא לי בשמי. סה,ב פרשתי ידי כל הימים אל עם סורר (ע"מ לקבל אותם)--ההולכים בדרך לא-טוב, אחרי שרירות לבם. סה,ג העם, המכעיסים אותי לפני (כלומר בירושלים) תמיד: זובחים בגנות, ומקטרים על-הבמות העשויות מלבנים. סה,ד היושבים בקברים (לדרוש אל המתים), ובמקומות נסתרים ילינו (ישנו, כדי להתיחד עם רוחות הטומאה); האוכלים בשר החזיר, ומרק פיגולים (זבחים נתעבים) בכליהם. סה,ה האומרים גש הלאה, אל תגע בי כי קדוש אני ממך; התועבות האלה מעלות את חרון אפי (כעסי), וכעסי כאש יוקדת כל היום. סה,ו הנה חטאתם כתובה לפני: לא אשתוק כי אם אגמול להם על מעשיהם (אענישם), והגמול יגיע אליהם (ולא לבניהם). סה,ז עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו, אמר יהוה, אשר קטרו על-ההרים, ועל-הגבעות חרפוני; ואגמול להם בראשונה לפי מידת מעשיהם, והגמול יגיע אליהם (ולא לבניהם) [ולבסוף ארחם עליהם]. {ס}

אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל
סה,ח כה אמר יהוה, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר אל-תשחיתהו, כי ברכה בו--כן אעשה למען עבדי, לבלתי השחית הכל. סה,ט והוצאתי מיעקב זרע קודש (בנים נאמנים), ומיהודה יורש הרי; וירשוה בחירי, ועבדי ישכנו-שמה. סה,י והיה השרון (שהיה כערבה, לעיל לג,ט) לנוה-צאן, ועמק עכור למקום מרבץ הבקר, לעמי אשר דרשוני. סה,יא ואתם עוזבי יהוה, השוכחים את-הר קודשי--העורכים לגד (אל ההצלחה של עמי כנען) שולחן, והממלאים למני (אליל הגורל) יין נסך. סה,יב ואמסור אתכם לחרב במנין (למען לא יעדר איש), וכלכם לטבח תפלו--יען קראתי ולא עניתם, דברתי ולא שמעתם; ותעשו הרע בעיני, ובאשר לא-חפצתי בחרתם. {פ}

הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו
סה,יג לכן כה-אמר אדני יהוה, הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו--הנה עבדי ישתו, ואתם תצמאו; הנה עבדי ישמחו, ואתם תבושו. סה,יד הנה עבדי ירנו, מטוב לב; ואתם תצעקו מכאב לב, ומרוח נשברה תילילו. סה,טו וישאר שמכם לשבועה לבחירי (ישבעו אם עשיתי כזאת יקרני כמקרה הרשעים ההם), והמיתך אדני יהוה; ולעבדיו יקרא שם אחר (להבדילם מעוזבי ה').

כי נשכחו הצרות הראשונות
סה,טז ובעתיד, המתפאר לפני בני אדם בארץ, יתפאר בדבקותו באלהי אמת, והנשבע בארץ, ישבע באלהי אמת: והטובה תרבה מאוד לבני אדם, כי ישכחו הצרות הראשנות, וכי יסתרו מעיניהם. סה,יז כי-הנני בורא שמים חדשים, וארץ חדשה; ולא תזכרנה הצרות הראשונות, ולא תעלינה על-לב. סה,יח כי-אם-שישו וגילו עדי-עד (לנצח), בירושלים אשר אני בורא: כי הנני בורא את-ירושלם ויקראו לה גילה (שמחה), ולעמה יקראו משוש (שמחה). סה,יט וגלתי בירושלם, וששתי בעמי; ולא-ישמע בה עוד, קול בכי וקול זעקה. סה,כ לא-יהיה בה יותר נער שימות צעיר, ולא יהיה בה יותר זקן אשר לא ימלא את ימיו: כי מי שימות בן-מאה שנה יחשב לנער, והחוטא יקללוהו שימות בן מאה (כי מי שימות בגיל זה יחשב לקללה). סה,כא ובנו בתים וישבו; ונטעו כרמים ואכלו את פרים. סה,כב לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל: כי-כימי העץ הארוכים כך יהיו ימי עמי, ואת מעשה ידיהם יבלו בחירי (כי יאריכו ימים יותר ממעשה ידיהם). סה,כג לא ייגעו לריק, ולא ילדו לבהלה: כי זרע ברוכי יהוה המה, וצאצאיהם יהיו אתם. סה,כד והיה טרם-יקראו, ואני אענה; עוד הם מדברים, ואני אשמע. סה,כה זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל-תבן, ונחש, עפר לחמו; לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קדשי, אמר יהוה. {ס}

תגובות