לב טהור ברא לי אלהים - האם יצר הרע הוא טוב?

קוד: לב טהור ברא לי אלהים - האם יצר הרע הוא טוב? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

האם כדאי להיפטר מיצר הרע?
השאלה נראית פשוטה, אך נראה שהיא אינה מובנית מאליה כפי שנראה תחילה.
והיא פשוטה כי כתוב:
תהלים נא12: "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי".
וכן אומר יחזקאל:
יחזקאל יח31: "השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל".
וכך לדבריו יהיה באחרית:
יחזקאל לו26: "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר".
עד כאן במקור התנ"כי.

אבל במקורות התורה שבעל-פה מתקבלת תמונה שונה.
תחילה, על האחרית אנו מוצאים:
שבת קנ"א ב' (וכן בדומה - ויקרא רבה יח א):
רבי שמעון בן אלעזר אומר: עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך, ואף שלמה אמר בחכמתו "וזכר את בוראך בימי בחורותיך עד שלא יבאו ימי הרעה" - אלו ימי הזקנה. "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" - אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה.

כלומר, עם המלחמה ביצר מגיע גם השכר ובהיעדרה נעדר גם השכר.
ועוד נימוק:
(יומא דף סט' ע"ב):
"...אמרו: הואיל ועת רצון הוא נבקש רחמים על יצר הרע. ביקשו רחמים ונמסר על ידם.
אמר להם (=יצר הרע): ראו שאם תהרגוני יחרב העולם!
חבשוהו שלושה ימים. ביקשו ביצה בת יומה בכל ארץ ישראל ולא נמצאה.
אמרו: כיצד נעשה? נהרגהו (את היצר) יחרב העולם! נבקש רחמים על חציו (רש"י- שיהא שולט באדם ליזקק לאישתו ולא לאחרת) בשמים לא נותנים חצי!
כחלו לעיניו ושחררוהו. והועיל הדבר שלא מתגרה אדם בקרובותיו."

וכן:
(בראשית רבה פרשה ט' פסקה ז'):
"רבי נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר: "הנה טוב מאד" זה יצר טוב" והנה טוב מאד" זה יצר רע, וכי יצר הרע טוב מאד, אתמהא?!... אלא שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה, ולא הוליד ולא נשא ונתן, וכן שלמה אומר (קהלת ד) "כי היא קנאת איש מרעהו"".
כלומר, ליצר הרע יש גם תפקיד חיובי לישוב העולם.
אך, כאמור, לא זו התמונה העולה מהתנ"ך עצמו.

תגובות