האם ה' יכול הכל?

קוד: האם ה' יכול הכל? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

יש את השאלה הידועה - האם אלהים יכול לברוא אבן, שהוא לא יוכל להרים? וזו נספחת לשאלה המקיפה ממנה - האם יכול להיות שאלהים הכל-יכול בכל זאת לא יכול משהו?

לשאלה הראשונה אנו מוצאים את התשובה בכתוב - "מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה" (זכריה, ד', 7). כלומר - גם את אבן היסוד מוציא ה' והבניין עומד - וחן חן לתשובה זו. וכמובן שאין הכתוב יכול לעמוד בפני הפרדוקס המובנה שבשאלה.

לשאלה השניה אנו מוצאים את התשובה בכתוב - "גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל" תהילים, קא', 5).
כלומר - זה הוא שאומר - 'מי יכול עלי?', אז לו אומר אלהים - גם אני לא יכול, כביכול, וכלומר - לא יכול לסבול אותך! אף שלמעשה ודאי משמעו - לא רוצה, שכן אין זה צודק.

ואם תאמר - "היפלא מה' דבר?" (בראשית, יח', 14).
על כך יענה הכתוב - "הפלה חסדיך" (תהילים, יז', 7), או - "הפלה ה' חסיד לו" (תהילים, ד', 4). כלומר - השורשים פלא ופלה קרובים זה לזה. ומאלהים אכן אין דבר נפלא, אך הוא מפלה את חסידיו לטובה.

תגובות