'אז במלאת ספק יפה כתרצה' - קינה לתשעה באב

קוד: 'אז במלאת ספק יפה כתרצה' - קינה לתשעה באב בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: יהודה אייזנברג

אל: אתר דעת

מתוך http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/jer19.htm

אחת הקינות לתשעה באב מתחילה כך:

אז במלאת ספק יפה כתרצה
הן אראלם צעקו חוצה
בן חלקיהו מארמון כיצא,
אישה יפת תואר מנוולת מצא.
גוזרני עליך בשם אלהים ואדם
אם שד לשדים את או לבני אדם
דמות יופייך כבשר ודם
פחדך ויראתך כמלאכים לבדם.
הן לא שד אני ולא גולם פחת
ידועה הייתי בשובה ונחת
הן לאחד אני ולשלשה וששים ואחת
ולשנים עשר ולשבעים ואחת.


והפייטן מסביר את המספרים שהאישה מוסרת לירמיהו. האחד הוא אברהם, והשלושה הם האבות, שנים עשר שבטים, ששים ריבוא יוצאי מצרים ושבעים ואחד חברי הסנהדרין.

והאישה מסיימת את דבריה לירמיהו:

קום לך ירמיהו, למה תחשה
לך קרא לאבות ואהרן ומשה
רועים יבואו קינה להינשא
כי זאבי ערב טרפו את השה.

תגובות