משה מראש לא היה אמור להיכנס לארץ

קוד: משה מראש לא היה אמור להיכנס לארץ בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יהודה

אל:

הסיבה שמשה לא הכניס את ישראל לארצו-נעוצה לדעתיכבר
בדברי ה' אל משה בהתגלות הראשונה--קרי משה לא הכניס את העם לארץ -לא--בגלל חטא


שמות בפרק ג'פס' ח הקב"המעלה 2 דברים בקשר לעם

1) "וארד להצילו מיד מצרים"
2) "ולהעלתו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה"

אך כאשר ה' ממנה את משה הוא ממנה אותו לתפקיד 1
בלבד

שמות פ"ג יא: "ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים"

היכן התפקיד השני-להכניס את העם לארץ--אין---
הווי אומר אין זה תפקידו!!!!!

לתגובתכםתגובות