יציאת מצרים בדברי הושע, עמוס ומיכה

קוד: יציאת מצרים בדברי הושע עמוס ומיכה בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אשר וייזר

אל:

בדברי הנביאים יש התייחסויות רבות לתקופת יציאת מצרים .

הושע

הנביא הושע מרבה להדגים את תקופת יציאת מצרים והנדודים במדבר כתקופת אהבה גדולה שהפכה לשנאה ברגע שישראל זנה אחר אלוהים אחרים:

"כענבים במדבר מצאתי את ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם, המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם("ט, י".)כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני. קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון("יא, א-ב".)ובנביא העלה ה' את ישראל ממצרים ובנביא נשמר. הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו ייטוש וחרפתו ישיב לו אדניו("יב, יד-טו.)

כיחזקאל אחר כך תיאר גם הוא את קבוץ הגלויות כיציאת מצרים דרך המדבר, כמקום טוב לביעור החטא:

"לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר ודברתי על לבה. ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקווה וענתה שמה כימי נעוריה כיום עלותה מארץ מצרים("ב, טז-יז.)

עמוס

עמוס מציין, שהגדולה שביציאת מצרים היא לא היציאה משעבוד לגאולה, אלא הבחירה
בישראל מכל העמים לעבודת ה.' שהרי גם עמים אחרים הועלו מארצות גלותם:

"רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונותיכם("ג, ב.)


אבל ברגע שישראל עוזב את ייחודו הוא מפסיד את חשיבותו על אחרים:

"הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל נאם ה.' הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים
ופלשתים מכפתור וארם מקיר("ט, ז.)
את ארבעים שנות המדבר הוא רואה כאידיאל לעבודת ה,' שהתבטאה לא בקורבנות, אלא
כנראה בדעת ה' אחר שהוא אומר:

"שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרותיכם... ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן",

הוא קורא:

"הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל("ה, כא-כה.)


ובכן הערה על תקופת המדבר כתקופה אידיאלית ומסורת חשובה, שבמשך ארבעים שנות
הנדודים במדבר לא הקריבו קורבנות.


מיכה

מיכה המורשתי מעמיד כדוגמה לחסדי ה' עם ישראל את מעשיו בימי יציאת מצרים: שליחת
המנהיגים הדגולים משה, אהרן ומרים, הפיכת קללת בלעם הרשע לברכה ומעבר הירדן:

"עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי. כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח
לפניך את משה אהרן ומרים. עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור
מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה("'מיכה ו, ג-ה.)

יציאת מצרים בדברי הנביאים - סיכום

תגובות