ספר נחום - מבנים

קוד: מבנה נחום א בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

מטרת המאמר הזה היא לנתח את המבנה של ספר נחום בדרך לא שגרתית.

 

המפתח

המפתח לפענוח המבנה, לפי דעתי, הוא בפסוקים א11 - ב2: "ממךְ יצא חושב על ה' רעה, יועץ בליעל. {ס} כה אמר ה': אם שלמים וכן רבים, וכן נגוזו, ועבר; ועיניתיךְ -- לא אענךְ עוד. ועתה אשבור מוטהו מעלייךְ, ומוסרותייךְ אנתק. וציווה עליךָ ה', לא ייזרע משמךָ עוד; מבית אלוהיךָ אכרית פסל ומסכה, אשים קברךָ -- כי קלותָ. {פ} הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום: 'חגי יהודה חגייךְ, שלמי נדרייךְ, כי לא יוסיף עוד לעבור בךְ בליעל, כולו נכרת. עלה מפיץ על פנייךְ, נצור מצורה; צפה דרך חזק מותניים, אמץ כוח מאוד."

המיוחד בפסוקים האלה הוא, שבכולם יש פנייה בגוף שני (הפסוקים לפניהם ואחריהם כתובים בדרך-כלל בגוף שלישי).

למי מכוונת הפנייה הזאת?

הפירוש המקובל הוא, שהפסוקים ה'טובים' מכוונים ליהודה, והפסוקים ה'רעים' מכוונים לנינוה. אבל זה לא נראה לי, כי בפסוקים אין שום סימן שמראה שהנביא פונה לקבוצות כל-כך שונות זו מזו. ועוד: השם 'נינוה' בכלל לא נזכר לפני כן (הוא נזכר רק בכותרת הכללית לספר - "משא נינוה", ובהמשך הספר - באמצע פרק ב).

לכן נראה לי, שכל הפניות כאן מכוונות ליהודה (ששמה נזכר בפירוש בקטע).

לפי זה, יועץ בליעל שנזכר בתחילת הקטע יכול להיות מנשה - המלך בן-הבליעל מיהודה.

ואכן, ע"פ חז"ל נחום חי ופעל בימי מנשה. שמו של מנשה לא נזכר בראש הספר בגלל רשעותו (ייתכן גם שהנביא חשש לדבר על מנשה באופן ישיר, כי מנשה שפך את דמיהם של הנביאים שדיברו נגדו, כמו שכתוב במל"ב כא16: "וגם דם נקי שפך מנשה, הרבה מאד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה...")

לפי זה, אפשר לפרש שכל הנבואה הראשונה בספר נחום מכוונת נגד מנשה מלך יהודה!

הנבואה נאמרה בסתר, לקבוצה של נביאים שהצליחו להסתתר מפני המרצחים שפעלו בשירות מנשה. מטרת הנבואה היתה לחזק את רוחם לקראת העתיד.

ועכשיו נפרט את מבנה הספר לפי הסדר.

מידת הדין ומידת הרחמים על יהודה (א - ב)

הטבלה הבאה מסכמת בקצרה את המבנה של הקטע הראשון.

מידת הדין
מידת הרחמים
(א02) אל קנוא ונוקם ה', נוקם ה' ובעל חמה; נוקם ה' לצריו, ונוטר הוא לאויביו. (א03) ה' ארך אפיים וגדול כוח, ונקה לא ינקה
ה' בסופה ובשערה דרכו, וענן אבק רגליו. (א04) גוער בים ויבשהו, וכל הנהרות החריב; אומלל בשן וכרמל, ופרח לבנון אומלל. (א05) הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו; ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל יושבי בה. (א06) לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו; חמתו ניתכה כאש, והצורים ניתצו ממנו.

(א07) טוב ה' למעוז ביום צרה; ויודע חוסי בו. (א08) ובשטף עובר, כלה יעשה מקומה; ואויביו ירדף חושך. (א09) מה תחשבון אל ה'?! כלה הוא עושה! לא תקום פעמיים צרה! (א10) כי עד סירים סבוכים, וכסובאם סבואים; אוכלו כקש יבש מלא.

בתחילת הנבואה (א02, א03) מפרט הנביא את מידות הדין והרחמים של ה' - מידות שנזכרו כמה פעמים בתורה בהקשר של התנגדות לעבודה זרה (שמות כ4 לד14, דברים ד24 ה8 ו15), ובהקשר של חטאי עם ישראל במדבר (שמות לד6, במדבר יד17).

גם כאן ההקשר הוא - ההתנגדות לעבודה הזרה של יהודה בימי המלך מנשה. נחום חוזה שבעתיד הקרוב ינקום ה' ביהודה במידת הדין, אבל לא יכרית (ינקה) את יהודה לגמרי - אלא יאריך את אפו ובסופו של דבר ירחם עליה.

בהמשך הקטע מפרט הנביא את מידת הדין (נגד יהודה) ואת מידת הרחמים (בעד יהודה):

בהמשך פונה הנביא אל יהודה עצמה, ומפרט כמה דרישות ותנאים שצריכים להתקיים כדי שה' אכן ירחם עליה:

 

ובהמשך הוא מתאר את התקופה הטובה שתבוא ליהודה אם יתקיימו הדרישות האלה:

 

תקציר הפרקים הבאים

בהמשך (פרק ב) מתאר הנביא מה יראו אנשים שיצפו לאורך הדרך המובילה לאשור - איך נראה הקרב על נינוה:

מגן גיבוריהו מאודם, אנשי חיל מתולעים, באש פלדות הרכב ביום הכינו; והברושים הורעלו. בחוצות יתהוללו הרכב, ישתקשקון ברחובות: מראיהן כלפידים -- כברקים ירוצצו. יזכור אדיריו, ייכשלו בהליכתם; ימהרו חומתה, והוכן הסוכך. שערי הנהרות נפתחו; וההיכל נמוג. והוצב גולתה הועלתה; ואמהותיה מנהגות כקול יונים, מתופפות על לבביהן. ונינווה כבריכת מים, מימי היא; והמה נסים: עמדו! עמודו! ואין מפנה. בוזו כסף, בוזו זהב; ואין קצה לתכונה -- כבוד מכל כלי חמדה. בוקה ומבוקה ומבולקה; ולב נמס ופיק ברכיים, וחלחלה בכל מותניים [בניגוד ל'חזק מותניים' שנאמר ליהודה], ופני כולם קיבצו פארור. איה מעון אריות, ומרעה הוא לכפירים -- אשר הלך אריה לביא שם גור אריה, ואין מחריד. אריה טורף בדי גורותיו, ומחנק ללבאותיו; וימלא טרף חוריו, ומעונותיו טריפה. הנני אלייך, נאום ה' צ', והבערתי בעשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב; והכרתי מארץ טרפך, ולא יישמע עוד קול מלאככה.

 

ובנבואה הבאה (פרק ג) פונה הנביא ישירות אל נינוה, ומתאר בפניה את פשעיה שבגללם היא תחרב:

הוי, עיר דמים! כולה, כחש פרק מלאה -- לא ימיש טרף! קול שוט, וקול רעש אופן; וסוס דוהר, ומרכבה מרקדה. פרש מעלה, ולהב חרב וברק חנית, ורוב חלל, וכובד פגר; ואין קצה לגווייה, וכשלו בגווייתם. מרוב זנוני זונה, טובת חן בעלת כשפים; המוכרת גויים בזנוניה, ומשפחות בכשפיה. הנני אלייך, נאום ה' צ', וגיליתי שולייך על פנייך; והראיתי גויים מערך, וממלכות קלונך. והשלכתי עלייך שיקוצים, וניבלתיך; ושמתיך כרואי. והיה כל רואייך יידוד ממך, ואמר 'שודדה נינווה, מי ינוד לה?' מאיין אבקש מנחמים לך? התיטבי מנוא אמון, היושבה ביאורים, מים סביב לה אשר חיל ים, מים חומתה?! כוש עוצמה ומצריים, ואין קצה; פוט ולובים היו בעזרתך. גם היא, לגולה הלכה בשבי -- גם עולליה ירוטשו בראש כל חוצות; ועל נכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רותקו בזיקים. גם את תשכרי, תהי נעלמה; גם את תבקשי מעוז מאויב. כל מבצרייך -- תאנים עם ביכורים; אם יינועו, ונפלו על פי אוכל. הנה עמך נשים בקרבך, לאויבייך פתוח נפתחו שערי ארצך; אכלה אש בריחייך. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצרייך; בואי בטיט ורמסי בחומר, החזיקי מלבן. שם תאכלך אש, תכריתך חרב, תאכלך כילק; התכבד כילק, התכבדי כארבה. הרבית רוכלייך מכוכבי השמיים; ילק פשט ויעוף. מנזרייך כארבה, וטפסרייך כגוב גובאי; החונים בגדרות ביום קרה -- שמש זרחה ונודד, ולא נודע מקומו אים. נמו רועיך מלך אשור, ישכנו אדיריך; נפושו עמך על ההרים, ואין מקבץ. אין כהה לשברך, נחלה מכתך; כל שומעי שמעך תקעו כף עליך -- כי על מי לא עברה רעתך תמיד.

 

תגובות