בטחו בה' עדי עד

קוד: ביאור:ישעיהו כו4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו כו4: " בִּטְחוּ בה' עֲדֵי עַד, כִּי בְּיָהּ ה' צוּר עוֹלָמִים "

בטח   = נשען על- 

צור = סלע יסוד, משל לחוזק ויציבות, מעוז ומחסה, וגם כינוי לה'

בטחו בה' עדי עד -  כמו שנשענים על צור , סלע-יסוד, סלע יציב שנמצא במקומו מאז ומעולם .

ה"חפץ חיים" הסביר, שהביטוי עדי עד מלמד שיש לבטוח בה' גם בתקופת הגלות, " שאנו רואין קצת הסתר פנים, ואין ההנהגה גלויה כמו שהיה מקדם בזמן הבית, ועל-ידי-זה נמצאו כמה כופרים ומורדים בקב"ה, אף על פי כן יבטח בה' " (שמירת הלשון) .

מקורות ופירושים נוספים

"מזרזים אלה לאלה, ואומרים:  בטחו בה' עד עולם,  כי בו תלוי חוזק עוה"ז ועוה"ב, והכל בא ממנו ית'" ( מצודות)  

"משיבים להם: לא על השלום תבטחו, רק בטחו בה' , ואז תהיה בטחונכם קיים "עדי עד " בלי הפסק, "כי ביה ", ר"ל הדבר שנבטח עליו, צריך שימצא אצלו שני תנאים:

  • א) היכולת שיוכל למלאות בקשת הבוטח,
  • ב) ההתמדה שלא יופסק יכולתו או תשתנה רצונו בשום פעם, כי בזולת אלה התנאים לא נוכל לבטוח בו בטחון שלם, ושני אלה התנאים לא ימצאו רק אצל ה',
  • א) "כי ביה ה' " שהוא הנצחי, שהויתו מתמדת,
  • ב) שהוא "צור עולמים ", הוא חוזק כל העולמים, שכל העולמות נשענים עליו ועל ידו ימצא להם הקיום והחוזק, וממילא יכלתו מושלת על הכל: " ( מלבי"ם)
  • " פְרוֹגִיוֹת  אוֹמְרִים  ..." ( פרק שירה ד ) .
  • " ועל דרך האמת בעבור כי ישועת הים כולה היתה על יד מלאך האלהים הוא שכתוב עליו כי שמי בקרבו (להלן כג כא) וכמו שאמר וירא ישראל את היד הגדולה (לעיל יד לא) כי "היד" ירמוז למדת הדין אשר היא היד הגדולה והנוקמת והיא המקרעת הים כמו שפירש הנביא עורי עורי לבשי עוז ( ישעיהו נא ט) הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה (שם י) וכמו שכתבתי למעלה (עי' לעיל יד לא) בעבור כן אמר כי עוזו וזמרתו השם הזה כי ביה ה' צור עולמים ( ישעיהו כו ד)  " ( רמב"ן על שמות טו ב )
  • "  ועל דרך האמת המלאך הזה שהובטחו בו בכאן הוא המלאך הגואל ( בראשית מח טז) אשר השם הגדול בקרבו כי ביה ה' צור עולמים ( ישעיהו כו ד) והוא שאמר אנכי האל בית אל   " ( רמב"ן על שמות כג כ )
  • " אשריך העולם שהקדוש ברוך הוא מלך (המליך) בך בשר ודם צר איקונין שלו על הטבלא של עץ הטבלא גדולה מצורתו האלהים יהי שמו מבורך הוא גדול ואיקונין שלו גדולה העולם קטן והוא גדול מן העולם שנאמר  ( ישעי' כו, ד)  כי ביה ה' צור עולמים מה תלמוד לומר צור עולמים שני עולמים עליו אינן חשובין כלום  " ( שמות רבה טו כב)
  • " כי ביה ה' צור עולמים מה ת"ל צור עולמים ללמדך שאין כל העולמים חשובין לפניו ככלום שהרי בחצי השם נבראו והיו הולכין ומתמתחין עד סוף כל העולמים אלא שאמר להם די  " ( מדרש תנחומא חיי שרה ג )
  • " בעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי מאי דכתיב  ( ישעיהו כו, ד) בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עולמים אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד ואיני יודע אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה בה"י אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י כשהוא אומר  ( בראשית ב, ד) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם [הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד] ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה  " ( מנחות כט ב; ראו גם  דרך מצוותיך - מצות פריה ורביהרש"י על בראשית ב ד ) .

תגובות