הבוטח בה' לא מתבייש להוכיח

קוד: הבוטח בה' לא מתבייש להוכיח בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל: אורחות צדיקים, שער תשיעי - שער השמחה

מי שמאמין בא-להים בלב שלם, ובוטח בו בבטחון חזק, יביא אותו הבטחון שלא יפחד מאדם מדבר רע, ולא יעבוד לאדם זולתו להתרצות אליו, ולא יקוה לאיש, ולא יסכים עמהם בדבר שהוא כנגד עבודת הבורא יתברך, ולא יפחידוהו עניינם, ולא יירא ממחלקתם, ואם יוכיח אותם - לא יזהר בכבודם, ואם יכלימם - לא יבוש מהם, ולא ייפה להם השקר, כמו שאמר הנביא (ישעיהו נ 7) "וד' א-להים יעזר-לי, על-כן לא נכלמתי, על-כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי-לא אבוש".

תגובות