האם התבדלות היא הדרך הנכונה?

קוד: האם התבדלות היא הדרך הנכונה בתנ"ך

סוג: לא_גמור

מאת: אורן ספיר

אל: נ..נח..נח"ת שבט ס' - שאלה בלבד

בירמיה פרק ל"ה ציווה ה' על ירמיה ללכת לפגוש את הרכבים, ולהשקותם יין. הם סירבו לשתות, ואמרו: "לא נשתה יין, כי יונדב בן רכב אבינו ציווה עלינו לאמור: 'לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם. ו בית לא תבנו , ו זרע לא תזרעו , ו כרם לא תיטעו , ולא יהיה לכם: כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. ונשמע בקול יהונדב בן רכב אבינו לכל אשר ציוונו... ". הציוויים של יהונדב בן רכב לבניו קיצוניים מאד: הוא ציווה עליהם להתנתק מצורת החיים הרגילה של העם -- לא לשתות יין, לא לעבוד את האדמה, ולחיות כנוודים. בכך הוא הבטיח לצאצאיו אריכות ימים.

[הערה: כדי להבין את מניעיו של יהונדב-בן-רכב כדאי לקרוא עליו במל"ב י' טו-כג: יהונדב היה שותף ליהוא בעקירת הבעל בישראל -- הוא התנגד בתוקף לעבודת הבעל ולא רצה שבניו יושפעו מבני-ישראל החוטאים.]

ע"פ המשך הפרק נראה שיהונדב צדק! ה' אמר לירמיה להתנבא: "לכן כה אמר ה' א-להי צ-באות א-להי ישראל: הנני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם... ולבית הרכבים אמר ירמיהו: כה אמר ה' צ-באות א-להי ישראל... לא ייכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפניי כל הימים. " בנ"י יסבלו ויצאו לגלות, והרכבים -- שהתבדלו מהעם והתנתקו מהארץ -- יחיו ימים רבים!

הנבואה הזאת מעוררת תמיהה גדולה לגבי דרכה של הציונות בכלל, ושל הציונות הדתית בפרט. ע"פ הנבואה הזאת נראה שהדרך היחידה להגיע לאריכות ימים היא הדרך החרדית -- ההתבדלות.

האמנם?!

תגובות