"ה' א-להיכם" בדברי שמואל

קוד: ה' א-להיכם בדברי שמואל בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בדברי שמואל לא הצלחתי למצוא חוקיות שקשורה לביטוי הזה. אני מביא כאן את כל הפסוקים שבהם שמואל משתמש בביטוי, בתקווה שמישהו מהקוראים יצליח...

שמואל א י,יז ויצעק שמואל את העם, אל ה' המצפה.

שמואל א י,יח ויאמר אל בני ישראל, {פ} כה אמר ה’ אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל, ממצריים; ואציל אתכם, מיד מצריים, ומיד כל הממלכות, הלוחצים אתכם.

שמואל א י,יט ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו; ועתה, התייצבו לפני ה’, לשבטיכם, ולאלפיכם.

שמואל א יב,ח כאשר בא יעקוב, מצריים--ויזעקו אבותיכם, אל ה’, וישלח ה’ את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצריים, וישיבום במקום הזה.

שמואל א יב,ט וישכחו, את ה’ אלוהיהם; וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלשתים, וביד מלך מואב, ויילחמו, בם.

שמואל א יב,י ויזעקו אל ה’, ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את ה’, ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות; ועתה, הצילנו מיד אויבינו--ונעבדך.

שמואל א יב,יא וישלח ה’ את ירובעל ואת בדן, ואת יפתח ואת שמואל; ויצל אתכם מיד אויביכם, מסביב, ותשבו, בטח.

שמואל א יב,יב ותראו, כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי, לא כי מלך ימלוך עלינו: וה’ אלוהיכם, מלככם.

שמואל א יב,יג ועתה, הנה המלך אשר בחרתם--אשר שאלתם; והנה נתן ה’ עליכם, מלך.

שמואל א יב,יד אם תיראו את ה’, ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו, את פי ה’--והייתם גם אתם, וגם המלך אשר מלך עליכם, אחר, ה’ אלוהיכם.

שמואל א יב,טו ואם לא תשמעו בקול ה’, ומריתם את פי ה’--והייתה יד ה’ בכם, ובאבותיכם.

שמואל א יג,יג ויאמר שמואל אל שאול, נסכלת: לא שמרת, את מצות ה’ אלוהיך אשר ציווך, כי עתה הכין ה’ את ממלכתך אל ישראל, עד עולם.

שמואל א יג,יד ועתה, ממלכתך לא תקום: ביקש ה’ לו איש כלבבו, ויצווהו ה’ לנגיד על עמו--כי לא שמרת, את אשר ציווך ה’. {ס}


תגובות