מה יש לאבשלום לחפש בחברון?

קוד: ביאור:שמואל ב טו9 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל: שאלות בלבד

שמ"ב טו 7 - 9: "ויהי מקץ ארבעים שׁנה, ויאמר אבשלום אל-המלך 'אלכה נא ואשׁלם את-נדרי אשׁר-נדרתי ליהוה בחברון. כי-נדר נדר עבדך בשׁבתי בגשׁור בארם לאמר אם-ישׁיב ישׁיבני יהוה ירושׁלם ועבדתי את-יהוה'. ויאמר-לו המלך 'לך בשׁלום!'; ויקם וילך חברונה".

אבשלום, כידוע, לא באמת התכוון לעבוד את ה', אלא למרוד בדוד. אך עדיין צריך להבין מה הוא אמר, ולמה דוד האמין לו. בפרט, לא ברור מה בדיוק כולל הנדר הזה "לעבוד את ה'":

מדוע דוד לא שאל את עצמו את השאלות האלו, לפני שהיה מאוחר מדי?!

ראו גם באתר אתנכתא.


תגובות