לחם לחץ ומים לחץ

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 12:17:52  16.08.2009, כתוספת/תגובה ל: נושא

מיכיהו בן ימלה ניבא לאחאב מלך ישראל שימות במלחמה, ואחאב ציווה:

מלכים א כב27: " ואמרת כה אמר המלך: 'שימו את זה בית הכלא, והאכילהו לחם לחץ ומים לחץ, עד באי בשלום' " (וכן דברי הימים ב יח26).

1. מקובל לפרש לחם לחץ ומים לחץ = אוכל ושתיה בכמות מצומצמת: " לחם לחץ ... בדוחק, רק די החיות נפשו... בצמצום " ( מצודות). לפי זה, אחאב כבר העניש את הנביא, על כך שניבא לו רעה, בעינויי רעב.

2. אולם, השורש לחץ בלשון המקרא אף פעם לא מציין כמות מועטה, אלא שיעבוד, למשל שמות ג9: " ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם " ( פירוט), שמות כב20: " וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים ", ועוד. לפי זה, לחם לחץ ומים לחץ = אוכל ושתיה כמו שנותנים לעבדים. אחאב אמר אותו הדבר במילים שונות - " שימו את זה בית הכלא ", ובבית הכלא האכילו אותו כמו שמאכילים את האסירים והעבדים - ב" לחם לחץ ומים לחץ " (אברהם אהוביה, "ככל הכתוב").

פסוקים נוספים

מיכה המורשתי ניבא מיכה ז8: " ...כי אשב בחשך - ה' אור לי " - אולי מתוך הזדהות עם מיכיהו בן ימלה שישב בכלא החשוך (ראו מיכיהו בן ימלה ומיכה המורשתי).

תגובות