הזהב בימי שלמה

קוד: הזהב בימי שלמה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2; לא גמור

המספר

פסוק

120

וישלח חירם למלך ___ כיכר זהב.

420

ויבואו [עבדי חירם ועבדי שלמה] אופירה, ויקחו משם זהב ___ כיכר; ויביאו אל המלך שלמה

120

ותיתן [מלכת שבא] למלך ___ כיכר זהב, ובשמים הרבה מאוד, ואבן יקרה...

(וגם אוני חירם, אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה)

666

ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת ___ כיכר זהב.

x

כי אוני-תרשיש למלך בים עם אוני חירם; אחת ל3 שנים תבוא אוני תרשיש, נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים.

הכתוב מפרט כמה כיכרות זהב הגיעו לשלמה מכל מקום (120 מחירם, 420 מאופיר, 120 משבא). הפרט היחיד שחסר הוא: כמה זהב הביאו מתרשיש?

ייתכן שאפשר להשלים את הפרט הזה לפי הנתון הנוסף, שבסה"כ בשנה אחת הגיעו לשלמה 666 כיכר זהב. לפי זה אפשר לכתוב משוואה:

666 = 120 + 420 + 120 + x

מכאן מתקבל: x=6

(כלומר: באותה שנה הגיעו מתרשיש 6 ככרות זהב).

אבל החשבון הזה הוא בכלל לא בטוח, מכמה סיבות:

תגובות