המבלי אין אלקים בישראל?

קוד: המבלי אין אלקים בישראל? בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

במל"ב א מסופר שאחזיה מלך ישראל היה חולה, ושלח שליחים לדרוש בבעל-זבוב אלהי עקרון. אליהו הוכיח את שליחיו של אחזיה וגם את אחזיה עצמו. התוכחה נזכרת בכמה גרסאות:

  1. "המבלי אין אלקים בישראל אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון" - אליהו למלאכי אחזיה - הם היו ש הלכו לדרוש בבעל זבוב (מלכים ב א 3)
  2. "המבלי אין אלקים בישראל אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון" - מלאכי אחזיה לאחזיה - הם מאשימים אותו. הוא זה ש שלח (שם 6)
  3. "יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין אלהים בישראל לדרוש בדברו" - אליהו לאחזיה - בלשון עבר "שלחת" כי כבר עבר הרבה זמן מאז (שם 16)

תגובות