דרכו האחרונה של אליהו

קוד: דרכו האחרונה של אליהו בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: פירושים וסימנים 2

[רוב הרעיונות כאן לקוחים משיעור ששמעתי מהרב מנשה וינר]

המקומות

פסוק

הגלגל

ויהי בהעלות ה' את אליהו בסערה השמיימה, וילך אליהו ואלישע מן ____.

בית-אל

ויאמר אליהו אל אלישע "שב נא פה, כי ה' שלחני עד ____ ____."

יריחו

ויאמר לו אליהו "אלישע, שב נא פה, כי ה' שלחני ____."

הירדנה

ויאמר לו אליהו "שב נא פה, כי ה' שלחני ____."

[לאחר שאליהו עולה השמיימה]

הירדן

וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישב ויעמוד על שפת ____.

יריחו

ויעבור אלישע, ויראוהו בני-הנביאים אשר ב ____ מנגד

בית-אל

ויעל משם ____ ____.

הר-הכרמל, שומרון.

וילך משם אל ____ ____ ומשם שב ____.

אליהו ואלישע הולכים במסלול הפוך מהמסלול שבו הלכו בני-ישראל כשכבשו לארץ בימי יהושע:

  1. המחנה של בני-ישראל עד סוף תקופת הכיבוש היה ב גלגל (יהושע יד 6)

  2. בתקופה קודמת הם כבשו את העי, שנמצאת ליד בית-אל (יהושע ח9, ז2).

  3. קודם לכן הם כבשו את יריחו (יהושע ו)

  4. וקודם לכן הם עברו את הירדן (יהושע ד, ג) - וגם זה נעשה בנס, כמו אצל אליהו ואלישע …

ייתכן שזה מסמל את דעתו הקנאית של אליהו: הוא חושב שבני-ישראל כל-כך רשעים (ע' מל"א יט 10), שהם בכלל לא ראויים להיות בארץ-ישראל, ולכן הוא הולך במסלול הפוך מהמסלול של כיבוש הארץ.

לעומת זאת, כאשר אלישע חוזר - הוא הולך במסלול הפוך מהמסלול של אליהו. ייתכן שזה מסמל את דעתו המתונה של אלישע: בניגוד לאליהו, אלישע חושב שעדיין יש סיכוי לעם-ישראל …

קושיה על הפירוש הזה:

אם אלישע רוצה ללכת במסלול הפוך מאליהו - אז למה בסוף המסלול הוא לא חוזר לגלגל אלא להר-הכרמל ולשומרון?

תשובה [רותי פולצ'ק מרחובות]: אלישע דווקא כן חוזר לגלגל! שני פרקים אחר-כך (מל"ב ד 38) כתוב " ואלישע שב הגלגלה "!

תגובות