ומלחמה היתה

קוד: ומלחמה היתה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בכמה מקומות בספר מלכים מסופר שהיה מצב-מלחמה בין מלך יהודה למלך ישראל:

  • בסוף התיאור של תקופת רחבעם מלך יהודה (יד 29 - 31): "ויתר דברי רחבעם, וכל אשר עשה, הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם כל הימים . וישכב רחבעם עם אבותיו, וייקבר עם אבותיו בעיר דויד, ושם אימו נעמה העמונית; וימלוך אביים בנו תחתיו."
  • בתיאור תקופת אביים מלך יהודה (טו 1 - 8): "ובשנת שמונה עשרה למלך ירובעם בן נבט, מלך אביים על יהודה... ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם, כל ימי חייו . ויתר דברי אביים, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה; ומלחמה הייתה בין אביים ובין ירובעם . וישכב אביים עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דויד; וימלוך אסא בנו תחתיו."
  • בתיאור תקופת אסא מלך יהודה (טו 9 - 24): "ובשנת עשרים לירובעם מלך ישראל, מלך אסא מלך יהודה... ויבא את קודשי אביו, וקודשי בית ה’, כסף וזהב וכלים. ומלחמה הייתה בין אסא ובין בעשא מלך ישראל כל ימיהם . ויעל בעשא מלך ישראל על יהודה, וייבן את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה... ויבן בם המלך אסא את גבע בנימין ואת המצפה. ויתר כל דברי אסא וכל גבורתו וכל אשר עשה, והערים אשר בנה, הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה; רק לעת זקנתו חלה את רגליו. וישכב אסא עם אבותיו, וייקבר עם אבותיו בעיר דויד אביו; וימלוך יהושפט בנו תחתיו."
  • לפני התיאור של תקופת בעשא מלך ישראל (מל"א טו 25 - 34): "ונדב בן ירובעם מלך על ישראל בשנת שתיים לאסא מלך יהודה; וימלוך על ישראל שנתיים... ויקשור עליו בעשא בן אחייה לבית יששכר, ויכהו בעשא בגיבתון אשר לפלשתים; ונדב וכל ישראל צרים על גיבתון... ויתר דברי נדב, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ומלחמה הייתה בין אסא ובין בעשא מלך ישראל כל ימיהם . בשנת שלוש, לאסא מלך יהודה מלך בעשא בן אחייה על כל ישראל בתרצה, עשרים וארבע שנה..."

נראה שאין שום עקביות במיקום שבו כתובה ההערה על המלחמה בין המלכים:

אבל אולי אפשר בכל-זאת להסביר את זה. לשם כך נתבונן בטבלה של שנות המלוכה של המלכים שנזכרים כאן, לפי הנתונים הכתובים בספר מלכים (ע' גם במאמר עלייתם ונפילתם של המלכים ):

22

21

20

19

18

17

1-16

שנה לירבעם מלך ישראל

17

1-16

שנה לרחבעם מלך יהודה

3

2

1

שנה לאביים-בן-רחבעם מלך יהודה

28

6-27

5

4

3

2

1

שנה לאסא-בן-אביים מלך יהודה

2

1

שנה לנדב-בן-ירבעם מלך ישראל

3-24

2

1

שנה לבעשא מלך ישראל

תגובות