פרשת המרגלים - רקע כללי, האירוע המרכזי, יישור הסתירות

קוד: פרשת המרגלים - רקע כללי, האירוע המרכזי, יישור הסתירות בתנ"ך

סוג: התאמה2

מאת: אברהם מדי

אל: משכן אחוה, ליל שבת פרשת שלח לך התשסה

פרשת שלח לך

חטא המרגלים


  1. . רקע כללי

  1. . האירוע המרכזי

3 . ישור הסתירות

4 . סיכום ומסקנות


רקע כללי -בפרשת " בעלותך " אנו קוראים על מסע הראשון של בני ישראל ממדבר סיני בדרכם לארץ המובטחת .

בואו ונראה אחרי הנס הגדול של יציאת מצרים מה היה מצבם של בני ישראל .

העם מתלונן על הרעב פוחד ממיתת רעב .

הקב " ה נענה ומוריד להם את המן .

תוך זמן קצר מגיע תלונה חדשה – " וישמע משה את העם בכה למשפחותיו איש לפתח אהלו ,

ויחר אף ה ' מאד "... וכו '.

כמובן אסור לנו לשכוח את חטא העגל שבעקבותיו היה פחת באינטימיות בהשראת השכינה בקרב העם .

אנו רואים כאן מצב של " מאיגרא רמא לבירה עמיקתה ". ה ' דיבר טוב על ישראל , אך העם רע מלפני ה '.משה המנהיג מתלונן בפני הקב " ה על עומס בהנהגת העם כמו למשל בכתוב " למה הרעות לעבדך לשום את משא כל העם הזה עלי "?, או " מאין לי בשר לתת לכל העם הזה " וכו '.

בעקבות התלונות של משה , הקב " ה נותן פתרון טכני : שבעים איש מזקני ישראל ישותפו עם משה בנשיאת העם .

מיד אחר - כך נקלע משה לפרשת אלדד ומידד שמתנבאים במחנה –

יהושע רואה זאת כקריאת תיגר על משה ואומר " אדוני משה כלאם ".

לעומת זאת , משה אינו רואה כמו יהושע יותר מזה , שבעים הזקנים ואלדד

ומידד , אינם רק סיוע טכני בלבד אלא תוספת לחיזוק הרוח בעם . הוא

האמין שהם ישפיעו על רוחו של העם כנגד השפעתו של האספסוף .

( האספסוף היה אחד הגורמים לתסיסה בעם ולחוסר אמונה בה ')


האירוע המרכזי -


רקע

לאחר שתיארנו את מצב האומה ומנהיגה .


החטא שאנו נדבר עליו הוא חטא המרגלים .

בבדיקה בכתובים המתאימים ( הידועים ) נראה שחטאם של המרגלים היה ,

מתן דיווח רע אודות הארץ :

שנאמר " ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל ".

** בניית המשלחת ותפקידה

לפני שננתח את סוגיית חטאם של המרגלים

בואו נראה יחד כיצד נבחרו המרגלים –

קיימות מספר סתירות משמעותיות בתיאור פרשת המרגלים בשני

הספרים במדבר ודברים .


1 מי היוזם לשלוח המרגלים .

בפרשתינו בספר במדבר מתואר


** שמשה רבנו הוא היוזם הראשוני , לשליחת המרגלים ובעצה אחת עם

הקב " ה , קבע מי האנשים שישתתפו בלתור את הארץ .


** בספר דברים לעומת זאת מתואר האירוע כיוזמה של בני ישראל שמשה

רק הצטרף אליה בשלב המימוש ואילו הקב " ה לא מוזכר כלל .


2 מי האנשים שנבחרו לתור את הארץ

** בפרשתינו המרגלים שנבחרו נקראים הנשיאים וראשי בני ישראל , הרי

ששמותיהם מופיעים בסמוך לפרשת המרגלים , בחנוכת המשכן .

** בספר דברים המרגלים נקראים " אנשים " כלומר רגילים לכל דבר .

שנאמר " ותיקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו

את הארץ " סוף ציטוט .

3 מה היו משימתם של המרגלים

** בתדרוך אצל משה רבנו למרגלים בטרם יציאתם בפרשתנו הוא מוסר

להם שתי משימות לבדוק !.

* האחת צבאית " החזק הוא הרפה ", " הבמחנים אם במבצרים ",

* המשימה השניה היה התרשמות מהארץ " השמנה הוא אם רזה " היש בה

עץ אם אין ".


** ואילו בספר דברים מופיעות רק משימות צבאיות בלבד

שנאמר " ויחפרו לנו את הארץ וישבו אותנו דבר ".


4 חטא המרגלים , העם

וכמובן שאלת השאלות בהנחה שהמרגלים אכן סיפרו את האמת שראו

מה היה חטאם וחטא בני ישראל שעליו נענשו שלא להיכנס לארץ

ישראל .ישור הסתירות .


רקע

בואו ננסה להשיב על השאלות והסתירות שהעלנו :

ספר דברים הוא למעשה ספר משלים לארבעת הספרים

סיפור המרגלים מתרחש במדבר , בשלב מעבר מחיים המבוססים בעיקר על נסים לחיים שבהם אמורים בני ישראל ליטול חלק במעשה ובאחריות , תוך אמונה וביטחון בקב " ה שיהיה בעזרתם .

משה רבנו הבין שיש להכין את בני ישראל לקראת כניסתם לארץ , באמצעות שינוי תפיסת החיים היום יומית שהורגלו לה .


* לא עוד ספיקת כפיים והמתנה לישועת ה ', אלא חיים מיגיע כפיים ואמונה בהתערבות השכינה .
1,2 תשובה לסתירה ראשונה ושנייה בנושא המשלח ומי היו המשולחים

משה רבנו התכוון בעצת הקב " ה לשלוח את הנשיאים המוכרים החדורים

באמונה בקב " ה , על מנת שיבצעו את משימתם .

בניגוד לצפוי בני ישראל ניגשים אל משה וטוענים שמשימת ריגול הארץ

הינה משימה צבאית , ולמשימה מעין זה אין לשלוח את הנשיאים , אלא

" אנשי צבא מקצועיים ".

משה ראה בהתערבותם של בני ישראל במהלך פן חיובי . הוא האמין

שבני ישראל הטמיעו את הרעיון של עולם המעשה בעולם האמונה .


3 תשובה לסתירה שלישית בנושא המשימה

משה רבנו התכוון על שתי משימות

* האחת צבאית " החזק הוא הרפה ", " הבמחנים אם במבצרים ",

* המשימה השניה היה התרשמות מהארץ " השמנה הוא אם רזה " היש בה

עץ אם אין ".

אבל בני ישראל ניגשים אל משה ודורשים ממנו שבמשימת ריגול

יש לבדוק רק את נושא הצבאי ואכן משה מקבל את דרישתם

ולכן בשובם מתארים על " החומות " " ואנשים ענקים ".

4 חטאם של המרגלים

בתום משימתם של המרגלים הם מדווחים לפי הכתוב " וילכו ויבאו אל משה

ואהרון ואל כל עדת בני ישראל ".

למעשה בכל דיווח ראשוני צריך למסור את המידע למנהיג .

במקרה שלנו דיווחו לשולחיהם הישירים שהרי הם נשלחו ביזמת בני

ישראל .

דיווחם היה צבאית לחלוטין : חומות , ואנשים ענקים . כאן עמדו הם

במשימתם .

אולם את הניסים שקרו להם בדרך תירגמו " לארץ אוכלת יושביה ".

וזה נבע מחוסר אמונה בה '.

וחוסר אמונה ב ' מביא לידי גאווה .

המרגלים נשלחו לראות ולספר מה ראו עיניהם כדי לתת לבני ישראל מושג על מהות הארץ .

והם בגאוותם חשבו שנשלחו כדי לברר עיקר עניין ביאת הארץ ואע " פ שזה מובטח להם מה ' יתברך .

והעם הסיק מסקנה איומה הרי שאין טעם להתיישב בארץ שמכלה את יושביה . לכן ארץ כנען אינה הארץ המתאימה לכיבוש .


עונשם של העם והמרגלים

לפי התנהגותם דיווחם ומסקנותיהם נראה שהאנשים המרגלים הם לא

חדורי אמונה בקב " ה .

וגם העם איבד יחד איתם את אמונה בקב " ה .

זו הסיבה לכך שהמרגלים וכל הדור ההוא לא זכו להיכנס לארץ .
משימה דומה

ראוי לציין את שילוחם של המרגלים בימי יהושע . אז נשלחו שני מרגלים

ע " י יהושע ללא התייעצות עם העם .

המרגלים היו אמונים על יהושע והאמינו בהשגחה של הקב " ה .

לאחר שחזרו למרות הקשיים שהיו להם בעת הריגול ועמידתם בסכנת חיים

, הם מדווחים ליהושע -

" כי נתן ה ' בידנו את הארץ , וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו ".

כלומר הם האמינו בהשגחה של הקב " ה כ ה ' הוא כל - יכול .


סיכום ומסקנות


מנהיגות

ראינו כאן מנהיג במשבר .

הכתוב אינו אומר במפורש , אולם רצף האירועים מוכיח שמשה במשבר של מנהיגות .


העם

כאשר העם רואה שאין בכוחו של המנהיג משה להוביל , אמון העם בו נפגע .


מסקנה

עם ישראל צריך לכלכל את מעשיו בידיעה ואמונה תמידית שבכל מעשה שהוא עושה הקב " ה משגיח ומתערב , ובסופו של דבר

דרכה של תורה היא שאמורה להנחות אותו בכל מעשיו .כתב וערך

אברהם מדי

בית הכנסת משכן אחווה

קריית מוצקין


שבת שלום


תגובות