הריחוק בין שאול לבין דבר ה'

קוד: הריחוק בין שאול לבין דבר ה' בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: הרב אליהו מאלי

אל:

ט. שאול ודבר ה'

פגישתנו הראשונה עם שאול היא בחפשו את האתונות. לאחר שלושה ימים של חיפושים פונה שאול לחזור לביתו, אך נערו מפציר בו לשאול את איש האלוקים (שמואל א ט6). לאחר דין ודברים שאול מסכים. שאול אינו מתעורר מעצמו לשאול את איש האלוקים! המפגש נוצר על ידי מתווך!

נראה שהקשר בין שאול לבין דבר האלוקים, עומד בסימן זה כל ימיו של שאול. אפשר להבחין כאן בריחוק מסוים, שהלך והעמיק כל ימי מלכותו של שאול.

בפתח מלכותו של שאול, מזהיר שמואל את העם ואומר (שמואל א יב 14-15) "אם תיראו את ה' ועבדתם אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי ה', והיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר ה' אלהיכם: ואם לא תשמעו בקול ה' ומריתם את פי ה', והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם".

לאחר התקפת היחיד של יהונתן על מחנה פלשתים, מחליט שאול להתקיף את הפלשתים (שמואל א יד 18-19): "ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים... ויהי עד דבר שאול אל הכהן וההמון אשר במחנה פלשתים וילך הלוך ורב ויאמר שאול אל הכהן אסף ידך"

שאול מתחיל בצעד הנכון, שאילה בה'. אך מרוץ המאורעות גובר, הוא נסחף אחרי האירועים, מוותר על השאילה בה' ומחליט על דעת עצמו!

בהמשכה של אותה מלחמה, בלילה לאחר שהעם אכלו והשיבו נפשם, אומר שאול (שמואל א יד36): "נרדה אחרי פלשתים לילה ונבזה בהם עד אור הבקר ולא נשאר בהם איש. ויאמרו כל הטוב בעיניך עשה ויאמר הכהן נקרבה הלם אל האלהים". השאילה באורים ותומים לא נערכה ביזמת שאול. הכהן, הוא התובע משאול לשאול באלוקים. שאול נעתר ושואל בה', "וישאל שאול באלהים הארד אחרי פלשתים התתנם ביד ישראל ולא ענהו ביום ההוא". האם לא ענהו בגלל יונתן שטעם מהדבש, או שמא לא ענה לו כי לא הרגיש צורך לשאול? (בנסיבות חמורות יותר ענו האורים ותומים! בעת שעכן מעל בחרם, וישראל הפסידו במערכה נגד העי, אמר ה' ליהושע (יהושע ז 10-11): "... קם לך למה זה אתה נפל על פניך. חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם").

בשלב מאוחר יותר מתדרדרים היחסים בין שאול למשרתי ה', והופכים לאי אמון מוחלט. שאול חושד שלא בצדק באחימלך הכהן הגדול, שהוא מורד בו ומשתף פעולה עם דוד. התוצאה מרה (שמואל א כב 18-19): "ויאמר המלך לדויג סב אתה ופגע בכהנים. ויסב דויג האדמי ויפגע הוא בכהנים וימת ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד: ואת נב עיר הכהנים הכה לפי חרב, מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק ושור וחמור ושה לפי חרב": התוצאה של מעשה זה היא נתק מוחלט בין ה', לשאול.

סמוך לקרב המכריע בין שאול לפלישתים, שואל שאול באלוקים, ואינו נענה (שמואל א כח5-6): "וירא שאול את מחנה פלשתים וירא ויחרד לבו מאד: וישאל שאול בה’ ולא ענהו ה' גם בחלמות גם באורים גם בנביאם".

תגובות