"שיעורים" - תוכן העניינים

קוד: שיעורים - תוכן העניינים בתנ"ך

סוג: קובץ

מאת: ד"ר מנחם צוקר

אל:

שיעורים לחגים ולמועדים

*שיעורים שנוספו במהדורה זו.

חמץ וכימיה (שיעור ל פסח).........................................15

 

חמץ שעבר עליו הפסח (שיעור ל פסח)...........................19

 

הכותל המערבי והר הבית - תיאור היסטורי

  (שיעור ל יום ירשלים)..................................................27

 

ספירת העומר – היבטים לתקופה ולהלכה

(שיעור ל שבועות)........................................................39

 

תשעה באב –   הרקע ההיסטורי (שיעור ל תשעה באב)......57

 

*מי היא מרתא בת בייתוס? (שיעור ל תשעה באב)............73

 

תולדות מרד בר כוכבא ברומאים

(שיעור לתשעה באב)....................................................79

 

"תשובה" - לפני ימים נוראים (שיעור ל ימים נוראים).......97

 

לשמוע קול שופר - תקיעה עיקר או שמיעה עיקר

  (שיעור ל ראש השנה).................................................103

 

ראש השנה שחל להיות בשבת (שיעור ל ראש השנה )........ 113

 

שופר בראש השנה שחל להיות בשבת

(שיעור ל ראש השנה).................................................117

 

*"האם סכך עיקר או צל עיקר "? (שיעור ל סוכות)........123

 

הידור מצווה   (שיעור ל סוכות)................................... 131

 

גילוח בחול המועד – מקורות להיתר ואיסור

(שיעור ל סוכות ופסח)............................................... 137

 

חול המועד – בדין הנחת תפילין

(שיעור ל סוכות ופסח)............................................... 143

 

נר   חנוכה - חובת גברא או חובת ביתא?

(שיעור ל חנוכה)........................................................151

 

נס חנוכה – האם ראוי להתפלל על הנס?

(שיעור ל חנוכה)....................................................... 161

 

פורים ואחדות ישראל (שיעור ל פורים)...................... 167

 

השכרות בפורים (שיעור ל פורים).............................. 173

 

מגילת אסתר - רקע היסטורי (שיעור ל פורים)............ 177

 

שיעורים עיוניים

 

*"כל קבוע כמחצה על מחצה", לעומת -

  "כל דפריש מרובא פריש".................................... 185

 

*"כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש".......................187

 

*מצוה הבאה בעבירה........................................... 197

 

האם "הנוגע בדבר" יכול להצטרף לעדות................ 203

 

*"קים ליה בדרבה מינה ועדות שאי אתה יכול

  להזימה"............................................................ 209

 

התראה במשפט העברי..........................................221

 

לאו שאין בו מעשה...............................................231

 

מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין...........................243

 

שיעורים הלכתיים

 

יום ולילה כזמן לקיום מצוות.................................255

 

האם מותר לעבור עבירה קלה בכדי למנוע

עבירה חמורה יותר?..............................................267

 

הלכה ואין מורין כן...............................................275

 

הפקר בית דין – הפקר...........................................285

 

מצוות עשה שהזמן גרמא.......................................293

 

*בעניין קידוש בעמידה או בישיבה בליל הסדר

  וההשלכות לגבי הקידוש בשבת.............................301    

 

מצות השמיטה והיתר המכירה..............................307

 

שעורים כלליים

 

הפלפול והפשט.....................................................323

 

הלכה למשה מסיני...............................................331

 

לא תחנם - האמנם?............................................. 341

 

מהי רביעית מהתורה?...........................................349

 

מצות המילה........................................................357

 

דיני השמיטה.......................................................361   

 

השתלת איברים...................................................369

 

הריקוד בתנ"ך ובחז"ל..........................................377

 

שמיטת כספים – זמן הפרוזבול..............................383

 

"המילון" ע"פ פרופ' ישעיהו ליבוביץ.......................389

 

*"מה רבו מעשיך ה' "............................................397

 

אסטרולוגיה והצופן המקראי- התיחסות חז"ל.........409

 

*הקראים.............................................................415

 

שבע ברכות: על מהות הקשר בין איש לאשתו..........423

 

שבע ברכות- על מהות הריקוד................................427

 

בן חמישים שנה....................................................431

 

"אל תבכו למת ואל תנודו לו" – על ההספד..............435

 

נצרות ויהדות.......................................................441

 

השתלשלות הדורות – לתקופת התנאים   והאמוראים......................................................... 449

 

מספר שיעורים בפרשות השבוע

 

פרשת בראשית – "לפתח חטאת רובץ"...................457

 

פרשת ויצא - יציאתו של צדיק................................461

 

פרשת וישב - מכירת יוסף......................................463

 

פרשת ויגש - "חמש חליפות שמלות".......................471

 

פרשת ויחי - המלאך הגואל....................................475

 

פרשת וארא – האם לא ניתנה "בחירה החופשית" לפרעה?................................................................479

 

פרשת כי תשא – "עמא פזיזא"...............................483

 

פרשת שמיני........................................................ 487

 

פרשת פנחס – בנות צלפחד....................................491

 

שבת חזון (פרשת דברים ) – אי הכרת הטוב..............493

 

פרשת ואתחנן - קריאת שמע חדא מצוה או

פלגא מצוה..........................................................497

 

תגובות