מדוע זכו ישראל לרשת את ארצם של הכנענים?

קוד: ביאור:דברים ט4 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: דברים ט שנכתבה ב12:44:13  14.03.2005


לפני שבני ישראל נכנסו לארץ כנען, הסביר להם משה באיזו זכות הם נכנסו - מדוע זכו הם לקבל את ארצם של עמים אחרים (דברים ט 4-5): "אל-תאמר בלבבך, בהדף ה' אלהיך אתם מלפניך, לאמר: בצדקתי הביאני ה' לרשׁת את-הארץ הזאת, וברשׁעת הגוים האלה ה' מורישׁם מפניך . לא בצדקתך ובישׁר לבבך אתה בא לרשׁת את-ארצם, כי ברשׁעת הגוים האלה ה' אלהיך מורישׁם מפניך , ולמען הקים את-הדבר אשׁר נשׁבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב". יש כאן כפילות - הנימוק "ברשעת הגוים" נזכר פעמיים.

נראה לי, שמשה רוצה לדחות שתי טענות של בני ישראל - טענה מוחלטת וטענה יחסית:

הכנענים אמנם רשעים, אך אתם לא טובים יותר מהם; הסיבה שה' מגרש אותם ונותן לכם את ארצם ולא להיפך היא, שלכם יש "ברית אבות" - ה' נשבע לאבותיכם שיתן לכם את הארץ; האבות היו צדיקים, ולכם יש פוטנציאל ללכת בדרכיהם, ולכן ה' נותן לכם הזדמנות.

והמסקנה המעשית נזכרת בהמשך הפרשה (דברים י 12-16) - "ועתה ישׂראל מה ה' אלהיך שׁאל מעמך כי אם-ליראה את-ה' אלהיך ללכת בכל-דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את-ה' אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשׁך....ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשׁו עוד": כדאי לכם לממש את ההזדמנות הזאת...

ע"ע שלוש סיבות לגאולת ישראל ; דברים ט-י - מבנה הפרשה

תגובות