שלבים בגאולה

קוד: שלבים בגאולה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אהוד טוקטלי

אל:

(מתוך: שבע / אהוד  טוקטלי; עמ' 95-99).

לא בשמיים היא

‫התורה מתארת את הגאולה כתהליך המשלב את שיבת העם לקב"ה‬ ‫עם היענות ה' לתשובתם:‬

דברים ל1-10: "‫והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי‬ ‫לפניך, והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלקיך שמה. ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל‬ ‫לבבך ובכל נפשך. ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל ‫העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים ‫משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר‬ ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך. ומל ה' אלקיך את לבבך‫ֹ‬ ‫ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך.‬ ‫ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך. ‫ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך ‫היום. והותירך ה' אלקיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך‬ ‫ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על ‫אבתיך. כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה‬‫ֹ‬ ‫בספר התורה הזה כי תשוב אל ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך."‬

‫לאורך כל הגלות, השתדלו יהודים לחזור בתשובה כדי לכפר על עוונותיה‬ם ‫ולזכות בגאולה. אין ספק כי כל יהודי מאמין משתדל גם היום להרבות במצוות‬ ‫ובמעשים טובים. אך יש הבדל גדול בין התשובה הפרטית שאפיינה את דורות‬
‫הגלות, לבין התשובה הכללית הנדרשת במציאות ההיסטורית של ימינו. מרגע‬ ‫שזכינו לחיות בארצנו ללא שלטון זר, חלה עלינו חובה להשתית את החיי‬ם ‫היהודיים בישראל על אדני התורה.‬

אולי זה הפֵרוש לתהליך המתואר בפסוקים שהעתקנו למעלה:

‫נראה, אם כן, כי מדובר בתהלי הדדי של תשובה, מעין דיאלוג בין בני‬ ‫ישראל לבין הקב"ה. ככל שהעם מתקרב לבוראו, כך גומל הבורא בשיבת‬ ‫העם לארצו, וככל שהעם זוכה לשוב לנחלתו, כך הוא מתבקש לשוב עוד יותר‬
‫אל חיי תורה ואמונה. נראה מתיאור זה, שישנם ממדים של תשובה שאינ‬ם ‫אפשריים לפני שחלק גדול מן העם חזר לחיות ברשות עצמו בארץ ישראל.‬

‫בדרך כלל נוהגים לחשוב על תהליך גאולי בן שני שלבים:‬

‫אך לענ"ד, מתואר כאן תהליך תשובה וגאולה בן ארבעה שלבים:‬
‫נראה לי שזה סדר שלבי הגאולה גם לדעת חכמינו, ולפי הסדר הזה קבעו את‬ ‫סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה.‬
‫כך נכתב בתלמוד הבבלי, מסכת מגילה י"ז, ע"ב - י"ח, ע"א:‬
"‫ומה ראו לומר בינה אחר קדושה? שנאמר: "והקדישו את קדוש יעקב‬ ‫ואת אלקי ישראל יעריצו" (ישעיהו כט23), וסמיך ליה: "וידעו תעי‬ ‫רוח בינה" (ישעיהו כט24)."
‫כמו שלדעתי תיארו פסוקי התורה את שלב א' של תהליך הגאולה, גם סדר‬ ‫הגאולה בברכות התפילה מתחיל עם שלב התשובה הראשונה ועם בקשתנו‬ ‫שהקב"ה יסלח לחטאינו. אחרי ברכת 'חונן הדעת', תקנו חכמינו את ברכות‬ ‫'הרוצה בתשובה' ו-'חנון המרבה לסלוח', כנגד שלב התשובה שיפתח את מהל‬ך ‫הגאולה.

לפי הגמרא הזאת, גם בקשת הרפואה בברכת 'רופא חולי עמו ישראל'‬ ‫קשורה לשלב הראשון של התשובה והסליחה בתהליך הגאולה:‬
"‫ומה ראו לומר תשובה אחר בינה? דכתיב: "ולבבו יבין ושב ורפא לו"‬ (ישעיהו ו10). אי הכי לימא רפואה בתרה דתשובה? לא ס"ד דכתיב:‬ ‫"וישב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח" (ישעיהו נה7). ‫ומאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא? כתב קרא אחרינא: "הסלח לכל‬ ‫עונכי הרפא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי" (תהלים קג3-4). ‫למימרא דגאולה ורפואה בתר סליחה היא, והכתיב "ושב ורפא לו"! ‫ההוא לאו רפואה דתחלואים היא אלא רפואה דסליחה היא.‬"

‫לפי הגיון זה, היתה ברכת 'רופא חולי עמו ישראל' צריכה לבוא מיד לאחר‬ ‫ברכת 'חנון המרבה לסלוח', אך היא נקבעה אחרי ברכת הגאולה - 'גואל עמו‬ ‫ישראל'. הגמרא מסבירה שהסיבה לכך היא שברכת הגאולה צריכה להיות‬
‫השביעית בסדר הברכות:‬
‫"ומה ראו לומר גאולה בשביעית? אמר רבא: מתוך שעתידין ליגאל‬ ‫בשביעית לפיכך קבעוה בשביעית. והאמר מר: בששית קולות, בשביעית‬ ‫מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא! מלחמה נמי אתחלתא דגאולה‬ ‫היא. ומה ראו לומר רפואה בשמינית? אמר רבי אחא: מתוך שנתנה‬ ‫מילה בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.‬"

‫הגמרא ממשיכה להסביר את מיקומה של ברכת 'מברך השנים' על פי ההגיו‬ן ‫המספרי של הברכות:‬
"‫ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? אמר רבי אלכסנדרי: כנגד‬ ‫מפקיעי שערים, דכתיב: "שׁבר זרוע רשע" (תהלים י15). ודוד כי‬ ‫אמרה בתשיעית אמרה.‬"
‫רש"י מסביר, בפרושו לגמרא זו, שברכת 'גואל עמו ישראל' לא נתקנה לעניי‬ן ‫הגאולה העתידה, אלא לגאולה מן הצרות הבאות עלינו תמיד, אך כיוון שנזכר‬ ‫בה שם גאולה, קבעוה כברכה השביעית.‬

‫גם לפי הגמרא הזו, הגאולה השלמה תתחיל בקבוץ גלויות, והסימן לתחילת‬ ‫השלב השני בתהליך הגאולה - קבוץ הגלויות - נרמז כבר בברכת השנים. לכ‬ן ‫נאמרת ברכת 'מקבץ נדחי עמו ישראל' מיד אחרי ברכת 'מברך השנים':‬
"‫ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? דכתיב: "ואתם הרי‬ ‫ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא"‬ (יחזקאל לו8)."

‫אחרי קבוץ הגלויות, יתחיל השלב השלישי בתהליך שלדעתי תיארו פסוקי‬ ‫התורה - התשובה השניה של ישראל. שלב זה יכלול שאיפה לקיים את כל‬ ‫מצוות התורה, שרבות מהן קשורות להחייאת מערכת המשפט התורנית.‬ ‫במסגרת חידוש מערכת המשפט, יעמדו הרשעים לדין, ועל זה תקנו החכמי‬ם ‫את ברכות 'מלך אוהב צדקה ומשפט' ו-'שובר אויבים ומכניע זדים':‬
"‫וכיון שנתקבצו גליות, נעשה דין ברשעים, שנאמר: "ואשיבה ידי עליך‬ ‫ואצרוף כבור סיגיך" (ישעיהו א25), וכתיב: "ואשיבה שופטיך ‫כבראשונה" (ישעיהו א26). וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו‬ ‫המינים וכולל זדים עמהם, שנאמר: "ושׁבר פּשעים וחטאים יחדיוֶֶ‬ ועוזבי ה' יכלו" (ישעיהו א28)."

‫רק אז, לאחר תחילת קבוץ הגלויות וחידוש מערכת המשפט, תעלה קרנ‬ם ‫של הצדיקים, החסידים, זקני העם, פליטת בית סופריהם, גרי הצדק ושאר בני‬ ‫העם, כפי שנאמר בברכת 'משען ומבטח לצדיקים'. זהו המשך לשלב התשובה‬
‫השניה, שתתבטא בהחייאת מערכת המשפט התורנית בארץ ישראל:‬
"‫וכיון שכלו הפושעים, מתרוממת קרן צדיקים, דכתיב: "וכל קרני‬ ‫רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק" (תהלים עה11). וכולל גרי ‫הצדק עם הצדיקים, שנאמר: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", וסמיך ליה: "וכי יגור אתכם גר" (ויקרא יט33)‬."

‫השלב הרביעי בתהליך שלדעתי תיארו פסוקי התורה יתחיל לפי הגמרא ע‬ם ‫בניין ירושלים, ועל זה תקנו חכמינו את ברכת 'בונה ירושלים':‬
"‫והיכן מתרוממת קרנם? בירושלים, שנאמר: "שאלו שלום ירושלם‬ ‫ישליו אהביך" (תהלים קכב6)."
‫ֹ‬
‫לפי גמרא זו, יתגלה המשיח רק אחרי בניין ירושלים, ולכן קבעו את ברכת‬ ‫'מצמיח קרן ישועה' לאחר ברכת 'בונה ירושלים':‬
"‫וכיון שנבנית ירושלים בא דוד, שנאמר: "אחר ישבו בני ישראל ובקשו‬ ‫את ה' אלקיהם ואת דויד מלכם" (הושע ג5)."

‫התגלות משיח בן דוד תביא לבניין בית המקדש, ששם ישמע הקב"ה את כל‬ ‫תפילות בני ישראל, ולכן הברכה הבאה היא 'שומע תפילה':‬
"‫וכיון שבא דוד באתה תפלה, שנאמר: "והביאותים אל הר קדשי‬ ‫ושמחתים בבית תפלתי" (ישעיהו נו7)."

‫רק אז ישכין הקב"ה את שכינתו בבית המקדש, ועל זה קבעו חכמינו את‬ ‫ברכת 'המחזיר שכינתו לציון':‬
"‫וכיון שבאת תפלה באת עבודה, שנאמר: "עולתיהם וזבחיהם לרצון‬ ‫על מזבחי" (ישעיהו נו7)."

‫בעבודת בית המקדש נביא גם קרבנות תודה, ועל זה נקבעה ברכת 'הטוב‬ ‫שמך ולך נאה להודות':‬
"‫וכיון שבאת עבודה באתה תודה, שנאמר: "זבח תודה יכבדנני"‬ ‫(תהלים נ23)"

‫לבסוף, יושלם תהליך הגאולה בעידן של שלום וברכה, ועל כך קבעו חכמי‬ם ‫בסוף התפילה את ברכת 'המברך את עמו ישראל בשלום':‬
"‫ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה? דכתיב: "וישא אהרן את ידו‬ ‫אל העם ויברכם וירד מעשֹת החטאת והעלה והשלמים" (ויקרא ט22)."

‫ניתן להבין מסדר זה, שקבוץ הגלויות התחיל לפני השלב השני של תשובת‬ ‫העם, ושהתשובה השניה תתבטא בהחזרת משפטי התורה, מתו שאיפה לקיי‬ם ‫את כל מצוותיה בארץ ישראל. רק אחרי השלב השני של התשובה, יתחילו כל‬
‫אירועי השלב האחרון של הגאולה: בניין ירושלים במלוא הדרה, התגלות מל‬ך ‫המשיח, בניין בית המקדש, חידוש העבודה בבית הקדוש, השראת השכינה על‬‫ ציון, התודה שלנו על הגאולה, ובואו של עידן השלום. אם כן, יש כאן תיאור‬
‫של שני שלבים נפרדים של תשובה, ושני שלבים שונים של גאולה.‬ ‫גם  בספר 'ישמח משה' (סדר שמות, דיבור המתחיל 'בהפטרה') וכמוב‬ן ‫בכתבי הראי"ה קוק, נאמר שיהיו שתי גאולות. תחילה - גשמית, ואחריה -‬‫ רוחנית.‬

‫אציין כאן בקצרה גם את המסורת אודות שני שלבי הגאולה המכונים 'משיח‬ ‫בן יוסף' ו'משיח בן דוד'.‬
"‫פליגי בה רבי דוסא ורבנן: חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר‬ ‫על יצה"ר שנהרג... תנו רבנן: משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה‬ ‫בימינו, אומר לו הקב"ה: שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר: "אספרה אל‬ ‫חוק וגו' אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך" (תהלים ב7-8). וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו: רבש"ע! איני‬‫מבקש ממך אלא חיים.‬" (בבלי, סוכה נב.)

‫לא אעמיק כאן במדרשים המתארים את קורות משיח בן יוסף, אך ברור‬ ‫שהמסורת מתארת שני שלבים בגאולה: תחילה בדרכו של 'בן יוסף', שנהג‬ ‫בדרך הטבע - שיבת ציון הגשמית - ורק אחר כך בדרכו הרוחנית של 'בן דוד'.‬

‫נית לשער שאנו רואי במציאות של ימינו את שלביו הראשוני של תהלי‬ך ‫ה‬גאולה. כנראה ששלבי הגאולה הראשונים כבר התגשמו ברובם במאה ה-20. ‫כבר בתקופת העליות הראשונות לארץ ישראל, קבע הראי"ה קוק שחידושו‬
‫של הישוב החקלאי ברחבי הארץ והפרחת השממה מוכיחים את התגשמות‬ם ‫של השלבים הראשונים של הגאולה ('אתחלתא דגאולה'), ככתוב בנבואת‬ ‫הגאולה:‬
יחזקאל לו8-12: "‫ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו‬ ‫לבוא. כי הנני אליכם ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם. והרביתי‬ ‫עליכם אדם כל בית ישראל כּלּה ונשבו הערים והחרבות תבנינה.‬ ‫והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם‬ ‫והיטבתי מראשׁתיכם וידעתם כי אני ה'. והולכתי עליכם אדם את עמי‬ ‫ישראל וירשוך והיית להם לנחלה ולא תוסף עוד לשכלם.‬"

‫חז"ל פירשו את נבואת יחזקאל כסימן מובהק לראשית הגאולה:‬
"‫אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: "ואתם הרי ישראל‬ ‫ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'" (יחזקאל לו8)" (בבלי סנהדרין צח.).

ייתכן ששלב התשובה השני מתחיל להופיע בדורנו: מצוות התלויות באר‬ץ ‫נשמרות יותר בימינו, ולימוד התורה פורח כיום בישראל בקנה מידה חסר‬ ‫תקדים. אולי גם האירועי הדרמטיים בתולדות ישראל ובהיסטוריה העולמית‬ ‫מגשימים חלק גדול מן הנבואות על התהליכים המבשרים את ביאת הגואל.‬ ‫רבים בעולם כולו חיים בתחושה שעידן הגאולה קרוב לבוא, ואף שבחוגי‬ ‫היהדות התורנית חלוקות הדעות לגבי תפקידו של המפעל הציוני בתהלי‬ך ‫המשיחי, רבים חשים שאנו חיים בתקופה בעלת משמעות עמוקה.‬

‫כפי שראינו בפסוקי התורה, שלב ג' של גאולתנו מתאר תהליך של תשובה.‬ ‫אין ספק שקיימת כיום התעוררות כנה לעסוק בתשובה, בתלמוד תורה ובקיו‬ם ‫מצוות ומעשים טובים. אך צריך להודות, כי ישנו תחום אחד שבו לא הצלחנו:‬ ‫החברה הישראלית העצמאית אינה מתנהלת על פי התורה בממדיה הציבוריים.
‫ִ‬
‫ְ‬‫החוק השולט במדינת ישראל אינו המשפט העברי, וכללי הנוהג הציבוריים אינ‬ם ‫מתיישבים עם מצוות התורה ורוחה. נראה כי עם ישראל ניצב כעת בפני‬ ‫פרשת דרכים מכרעת: אם ימשי את תהליך התשובה ההדדית, ויחיל את רצו‬ן
‫הבורא על חייו הציבוריים, מובטח לו כי יזכה לעתיד מזהיר. את החלופה‬ ‫השניה לא כדאי לתאר.‬

תגובות