אהרן מדווח למשה על מעשה העגל

קוד: אהרן מדווח למשה על מעשה העגל בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: רחלי לאופר, רועי

אל: נ..נח..נח"ת שבט ס'

שאלה / רחלי לאופר

[כפית של נח"ת, אלול ה'תשנ"ט]

בשמות ל"ב,כד עונה אהרון למשה ומתרץ את מעשיו בחטא העגל: "ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי, ואשליכהו באש ויצא העגל הזה".

זה נראה לי סותר את פס' ב' ו ד' שבהם רואים פעילות אקטיבית של אהרון: "ויאמר אליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אלי...ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה..."

איך ניתן להסביר את הסתירה בין מה שקרה באמת לבין הסיפור של אהרון למשה?

תשובה / רועי מעודה

פרשת העגל

רחלי לאופר שאלה על פרשת העגל: למה אהרן סיפר למשה סיפור שונה ממה שקרה במציאות? כדי לענות על השאלה נשווה בין הסיפורים:

הסיפור בפי אהרן (שמות לב22 - לב24)

הסיפור בתורה (שמות לב1 - לב4)

אל ייחר אף אדוני; אתה ידעת את העם, כי ברע הוא. ויאמרו לי:

וייקהל העם על אהרון ויאמרו אליו:

1

עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצריים -- לא ידענו מה היה לו.

קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים -- לא ידענו מה היה לו.

2

ואומר להם: למי זהב -- התפרקו!

ויאמר אליהם אהרון: פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם, והביאו אליי.

3

ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון.

4

וייתנו לי

וייקח מידם

5

ואשליכהו באש, וייצא העגל הזה.

ויצר אותו בחרט, ויעשהו עגל מסכה...

6

נסביר את ההבדלים בין הסיפורים:

1. אהרן אומר על העם " כי ברע הוא " -- העם איננו רע, אבל הוא נמצא בתוך ערב ( ברע בחילוף אותיות) והם גורמים לו את העוונות, ובקיצור זו לא אשמתם -- הערב-רב החטיאו אותם!

2. במציאות העם אמרו לאהרן " קום ", כיוון שכאשר הם באו אל אהרן וחור לבקש מהם שיעשו להם עגל -- חור סירב, והם הרגוהו (ע' רש"י), ואמרו לאהרן " קום! ". אהרן לא רצה לומר זאת למשה כדי לא ללמד חובה על עם ישראל, ולכן לא הזכיר את המילה "קום".

3 + 4. אהרן אמר לעם לקחת את נזמי הזהב שבאזני נשותיהם, בתקוה שהנשים יסרבו וכך הוא ירוויח זמן. בסוף הם הביאו זהב משלהם, כך שה'תרגיל' של אהרן לא הצליח... כיוון שאהרן לא הצליח ב'תרגיל' זה -- הוא חשב שאין טעם להלאות את משה ולספר לו זאת, ולכן אמר בקיצור: " ואומר להם: למי זהב -- התפרקו"

5. במציאות אהרן לקח מידם את הזהב:

א. כדי ליטול את כל העונש עליו

ב. כי הוא יתמהמה בבניית העגל ועד אז יבוא משה.

הוא לא רצה לספר את זה למשה כי יש בכך לימוד חובה על העם, ולכן אמר שהם נתנו לו.

6. פ"מ (=פירוש מקורי) : אהרן התעכב בבניית העגל ויצר אותו בחרט, אולי עד שיסיים לבנותו יבוא משה. מאותה סיבה כמו ב5 הוא לא רצה לספר זאת למשה.

לסיכום, כל הסיפור (המקורי) על מעשה העגל מראה כמה שאהרן השתדל לעכב את העם, וזה מאד לטובת אהרן ומאד לרעת העם. אהרן רצה ללמד זכות על העם ולכן שינה את הסיפור.

תגובות