והיה הדם לכם לאות על הבתים

קוד: והיה הדם לכם לאות על הבתים בתנ"ך

סוג: אין

מאת: ?

אל: פירושים וסימנים 5

כשהחת"ם-סופר (נדמה לי) היה ילד, שאלו אותו את הקושיה הבאה:

'הנביא חגי (ב 9) אומר "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון". לפי הפשט הוא מדבר על בית-המקדש השני. ולפי זה – ביהמ"ק השני הוא האחרון – ולא יהיה בית-מקדש שלישי!" '

והוא ענה:

'ה' אומר למשה (שמות ד 8) "ואם... לא ישמעו לקול האות הראשון – והאמינו לקול האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה... ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה... והיו לדם ביבשת". הפסוק הזה מוכיח שכשכתוב 'האחרון' זה לא אומר שאין עוד אחריו: עובדה שכאן האות השני נקרא "האות האחרון", ואחריו היה גם אות שלישי – הדם.'

סיים החת"ם סופר: האות השלישי הזה – הדם – הוא יהיה לכם לאות שיהיה גם בית שלישי: "והיה הדם לכם לאות על הבתים..."

[הפסוק "והיה הדם לכם לאות על הבתים" מופיע בדברי ה' למשה על ההכנות למכת-בכורות – שמות יב 13]

תגובות